• November 18th, 2018
Login / Register

Elitjangeso kwateromo momukunda gwancuncuni kuna kugendapo nawa


Albertina Nakale Windhoek-Nguuru gomukunda Kavango zoutokero Sirkka Ausiu katente asi kwato marangapeko nampili gongandi gana karapo dogoro ngesi melikwamo lyokutjangesa vahorowoli wosiruwo sokukwateramo momukunda Ncuncuni muna kara asi vatungimo tava kaza momahoroworo nye elitjangeso kwateromo kalitamekere moutatu una puko momukunda Kavango zoutokero. Mahoroworo age gakansela gomukunda kwawizapo morwa nomfa dakansela gombunga zaSWAPO munapolitika Rosa Kavara ogu gakere asi kansela gwaNcuncuni. Age kavamuhorekere sinkwa ntani tupu pomukunda gwaMupini moKavango zoutokero, konyara nokilo murongo koutokero waRundu. Mahoroworo aga gokukwatermo momuknda gwaNcuncuni , moKavango zoutekero taga kakarako momazuva 28 Nsinano, vakagusepo evango eli lina kara muporongwa ana sigi nakufa Rosa Kavara. Momapuragero kumwe noSirkka, age katente asi elitjangeso kalitamekere nare pomavango aga vana tura asi gokulitjangesera. “ Ose kuna kukeverera nayinye omu yina kuhoroka monomuknda nadinye ndi momavango nagenye aga vana kulitjangesera.”Dogoro ngesi kwato udigu wongandi tuna gwanekere nawo kutunda tupu apa lina tameke elikwamo lyokulitjangesa. Nguuru kahundilire ava vana kara asi vahorowoli unene, wovape asi vahepa kulitjangesa yipo vakahorowore mpitisili gwawo momazuva aga 28 Nsinano. Elitjangeso lyokukwateramo kalitamekere moutatu dogoro momapeu. Elitjangeso eli kuna kara notumbunga gona tuna siki kwaune, ano ezi zimwe zokugendagura tunda evango zende evango. Mavango gokulitjangesa kwagaturapo ponosure sokulisigasiga, ngwendi Sitenda, Ncumcara, Mavandje, Singuruve, Hamweyi, Ncuncuni, Gcigco, Ncaute, Naingopo, Gcatjinga nomavango gamwe ngoso. Kavara kwadogorokere mosipangero sopaumwene zedina Lady Pohamba, moWindhoek, momazuva gavali gaJanuary age kwamugwene stroke. Mokukwama veta zomahoroworo, Act no. 5, zomo 2014, kuna kutanta asi ehoroworo lyokukwateramo komeho lina sike ehoroworo lyanavenye, lyahepa kukarako momazuva 90, kutunda tupu opo lyakara evango olyo muporongwa.
New Era Reporter
2018-02-01 09:39:57 9 months ago

Be the first to post a comment...