• August 9th, 2020

Epangero kuna kukakuta varugani vanapumbwa unene

Languages, Rukavango
Languages, Rukavango

Eveline de Klerk Walvisbay Ministera goyimaliva, Calle Schlettwein, katente asi epangero kuna hara kuhorako koyimaliwa yoyinzi eyi ayzi unene kononzambi dovarugani mepangero, makura ngesi awo kuna hara kukuta noposa edi vana kugazara asi dina pumbwa unene mokukara novarugani vado. Yipo nye asi awo navakatarurura momunene mavango vatjingisa makura kutunda opo navakatura matokoro asi vakutirepo vantu ndi hawe. Eyereko lyosimaliva lyomvhura 2018/2019 kuna kara asi noperesenta 49% moyimaliva nyinye, eyi yina kara asi nobiliyuna dokusika ko N$28.66 kwayiyerekere kononzambi. Schlettwein kalimbwilire mapuro posiruwo oso kavakere tavatarurura asi eyereko ngapi lina kara, modoropa zaWalvisbay, omu kavamupulire yokuhamena marangapeko mokutura muntu mosirugana unene konoministeli dimwe. Varugani vemepangero posiruwo oso kavakere nomapuro asi, mavango gamwe kwakara nomvhura nonomvhura kapi vagakutira vantu ano ngesi kuna kuyimona asi udigu wounene owo ngwendi momukunda gwawo. Gertrude Usiku, ogu gakara asi mukurona gevango vana kutumbura asi Abitrator, moministeli zovarugani momukunda Erongo, katente asi eyi kwatwaredera nye asi kapi atuvhuru kusikisamo yirugana yetu nosiruwo yipo asi tuna tara nokutulisapo makohonono nsene asi pana kara nomutangu pokatji komurugani nmugavi sirugana. Ose kumona udigu unene, morwa sinzi sovantu vahageka yirugana ndi asi vadukamo moyirugana, nye mavango gawo gana pumbwa kugapa vantu vamwe, varugane yirugana oyo yimo ngoso ana kufaturura. Mokukumbururako, Schlettwein, katente asi kukuta ngatukuta, nye ngatutara asi noposa musinke dene odo dina wapere kudikuta ndi hawe. Ose kapi tuna kutanta asi kapi natukuta vantu hawe, oyo ngoso kuna kuyizuvha epuko uene. Age makura yipo kafatwilire asi moNamibia kwakaramo asi muntu gumwe ndi asi murugani kurugana kuvatera vantu murongo navatano, eyi tuna kumona asi sivaro sina zeruka oso. Nampili ngoso, twahepa kutara konoposa edi dina kara asi kapi tuna dihepa apa ngesi. Apa tuna kuuyunga ngesi moNamibia kwakaramo varugani mepangero wokusika ko 1:15 mosivaro. Sina kara asi sivaro sokuzeruka unene. Ose hena kuna kara asi vamwe avafutu nzambi zokuzeruka mouzuni, yimo ngoso ana kutanta. Ano Namibia age kuyigwana eyi moyiwizamo pwayimwe yoyigwanamo. Age katente asi, kapisi kuna kugazara asi vahereko mokugava yirugana kovantu, makura kuna hara kuhorako nye yahaguma vantu vetu vana kara nare asi mosiruwo soruhepo, makura yiyo nye tuna kara asi kuna kukuta noposa dina kara nompumbwe zonene. Noposa dina kara asi kuna dipumbwa unene, hawe natudikutira vantu. Ose kukara nosiruwo esi ono pumbwa unene asi yininke yangoso vayirugane. Nsene kapi ono kuyirugana oyo ekono talikugumu momunene kumwe nokuzonauka. Eyi nahara kutanta asi twahazumbanesi elituromo lyetu ntani asi ngapi naturugana yirugana yetu yimo ngoso simpe ana kugwedako momunene.
New Era Reporter
2018-03-22 09:12:33 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...