• October 1st, 2020

Epangero kuna tura elikwamo lyomagwanekero komeho, yimo ana kutanta Nawatiseb


Rundu – Ruha ronombudi nomapukururo Ministeragona Engel Nawatiseb katente asi epangero kuna mosirugana mulyo gomagwanekero nokutara asi yinke nawa nawa yakaramo mokutara asi yikambekeko keekonomi lyosirongo nokovatungimo. Ruha our kuna tara asi dogoro papa yinke eyi vasikisamo ndi yaza mosirugana kutunda mo 1992, yimo ngoso ana kutanta murugani gwanare kosayitunga zaNew Era. 

Nawatiseb kahuyungire nonkango odo posiruwo sokukatura kampani zaTelecom nositora saTelecom moyirugana modoropa zaNkurenkuru moune kaupwireko sivike sina.

Magano getu omu gana kara gokomeho kuna kara ngesi, asi twahepa kukara nomavango gana wapere mokuruganenamo ngesesfa, omu natutara asi ngapi omu nagakara ntani mokugava sirugana, kuwapukurura ntani magwanekero nokutulisapo mavango gomanzi ngagakara asi neyi ono kuruganenapo hawe kuna kulizuvha uwaawa. Yimo ngoso ana kutanta. 
Nawatiseb kapandwire Telecom morwa omu zakara tupu moyirugana yazo nokuvapa mukumo asi vatwikire mokuretesapo yiruganeso yina wapere posiruwo esi. “Telecom kuna kara asi simwe tuna pumbwa mwankenye eparu lyetu. 

Kukaguma komukaro omu natukarugana ngesefa zetu, ngendeseso omu natugendesa ekonomi lyetu, omu aturuganesa siruwo setu, ntani omu tupu atugwanekere novakwetetu ntani momu tupu atulipe nye magano pwanyamwetu ngovantu yimo ngoso ana kutanta. Nawatiseb katente asi ngendeseso zekuliko, mokupitira momagwanekero, kuna kumoneka asi tunarunduruka unene mononyuku edi dongandi ntani kapi yina kumoneka asi natugwanekera nomukaro gokututengwida konyima.” 

Ekuliko eli kuna kumoneka nawa nawa matugo getu ntani kutulisapo elikwamo lyokurumbasanena ukanguki. Eyi kuna kutwaredere kukulika ekonomi lyetu mokutulisapo yirugana yina tamba vantu vetu ntani kugava mauzera konokampani dina hara kutateka ngesefa. 
Ntani kuninkisa nye mpo zetu zikure nawa, yipo vantu vetu vagwana eli kwamo lina wapa lyomagwanekero, yimo ana kutanta. 

Posiruwo sooso Ministeragona kakatulire nye mosirugana elikwamo lyaTelecom Namibia lyokukarererapo lyoInternet ponomukunda edi, Nkurenkuru, Nankudu, Rupara, Katwitwi, Mururani,Ngone ntani Bunya moKavango zoutokero, kumwe nye nomoKongola momukunda horowero gwaZambezi omu navakagwana nye vana kutumbura maraca lyovakwetu asi Speed fixed, Fixed -wireless, 3G ntani 4G. 


John Muyamba
2019-04-25 10:13:39 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...