New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eparu modorongo gokudipaga mukadona gwendi

Eparu modorongo gokudipaga mukadona gwendi

2020-02-20  Maria Amakali

Eparu modorongo gokudipaga mukadona gwendi

Mpanguro zepeguru moVenduka sivike kasitundireko kazitokwerere mugara gonomvhura 30 asi kutunda apa eparu lyendi nalinye gahepa kukara modorogo  morwa kudipaga mukado gwendi ogu gatwire nonombere rorunzi moAroab momvhura 2017. 

Rodney Ricardo Rooi  gonomvhura 30, kavamutokwerere akare modorongo eparu lyendi mudima morwa kudipaga mukadona gwendi, omu vana kuziresa Veta kumwe neninkiliromo mepata ntani unzoni wokusika kontazimwe omu gazonagura veta. Etokoro lyangesi kuna wizirepo morwa mvhura zina puko kwamugwene epuko omu gadipagere ozina vamunendi ntani mukadona gwendi Briggita Smith mo 26 February 2017. ‘’ 
Morwa kukwama nye veta novantu navenye, mbudi ezi zina kara zina zere. Vakadi novanona vana kara asi kapi tavavhuru kulipopera pwavene vahepa kuvapopera veta. Owo navagwana uzoni wokudipaga vaharwa vawo wovakadi momavango vatunga, vahepa kumona nye veta, yimo ana kutanta mupanguli ogu kakwatereremo Alfred Siboleka. 

Komeho nye tupu zomazuva 25 February, ndi monongura do 26 February 2017, Rooi kwazire kembo lyanakufa ndi asi lyozina vana kufa, motukanda rorupe modoropa zaAroab momukunda gwa Keetmanshoop omu gakamupulire asi amusindikireko omu gahere asi ngano vayatokwere esiku olyo kumwe, makura age ta nyoka. 

Makura age tamutu nomberea rukando rokusika kontambali ngoso , makura age kumwe nokuduka pevango olyo yahorokerere nokuvhumbika mbere nage mwene takavanda  omu gagazarere asi azonagwise veta ndi makona kono.  

Munyandi kwatwere nye ngano kosipangero sopopepi nye tadogoroka komeho aka sike kosipangero morwa kwazumbanesere honed zonzi morwa age kwamutwire komutjima. 

Rooi vamugwne hena unzoni wokukwatera kononkondo mokwedi kwa March 12, 2017 omu gakere modorongo nomvhura ne.   Mwa December 3, 2015, kwamugwene hena epuko lyokusandagura omu vamutulire modorongo makwedi gavali. 

Googo hena Rooi mwa May, 26 2016, simpe kwamutlire hena modoronbo makwedi ntazimwe morwa kusinda hena vantu. Nayinye oyo gazona Rooi kutundilira komukadona ogu ana yadipaga ngesi, awo kwakara meharo eli nomvhura ntambali. 

“ Nomvhuara nye mbali edi ana kara modorongo hawe ngesi ado dazumbana kapi vana kudivarura hena morwa kukwama omu gatwire roru nzi mukadona gwendi ogu gwanare ngesi kuna kutamekerako age hena takara modorongo eparu lyendi nalinye.
-mamakali@nepc.com.na


2020-02-20  Maria Amakali

Tags: Khomas
Share on social media