• September 22nd, 2020

Evango lyokutambwira vakurupe kapi kalisikisiremo elikwamo lyonondambo mwankenye muntu


Siponga kasihorokere sivike sina puko, opo kavakere vantu tava gwana yimaliwa yawo youkurupe nourema mokutulisapo ntambo zoveta vanatulisapo asi pwahepa kulinapuka namukweni mupopere kambumburu koCovid-19 ano sinzi sovakurupe navaworuhepo pomundinda momukweyo kavakere vahana kuyukilira pevango lyomberewa zaMoses Garoeb zakansela zakara morukanda rwaHavana. Apa nye sayitunga zetu kazikasikire pomberewa po09h00 moune una puko, kapa kere mukweyo gomure unene omu kavakere vakurona novanona ava kavakere asi nawo vamwe ava gwanenemo mauwa ndi asi kavayagwene mauwa ogo vatjangesa vana vavwo. Nampili ngoso omu kavakere asi tavalisindagura asi nampo muntu nogwana evango lyokuhova ndi asi  komeho, hawe egano eli lyokutanta asi ngano sinano sonometer zimwe ngoso kapi kavasisikisiremo omu ngano yina kara asi tavakandana kulikagwisa kambumburu oko koCovid -19.

 Ose twahepa kuvatera vantu vetu ntani nanyamwetu asi twaha gwana kambumburu aka yimo ngoso ana kutanta gumwe murugani koruha oro. Vamwe vakurupe kava kere tavasivana asi awo kuna meneka nye dogoro ngesi kwato mbatero. Kampani zousikiliti zaEpupa investment awo kavakere tavagava mbatero kumwe novaporosi vaNamibia asi pakare mporo neruganeno kumwe. Awo kavakere tavafaturura kwava ava gwanenemo mauwa, asi vanona tanko vapeko vakondi mpito, ntani womazimo nye egano lyangoso kapi kavalitambwire owo kavakerepo. Ano vamwe vanona kavakerepo tava tameke nye kurunduruka vaze komeho vapitakane vakondi. Ano apa kavakasikire nye povili 10h00 hawe kayivatompokere varetesepo mbora nelikwamo lyewa ntani awo kavatamekere nye kulinampuka moomu yinatumbukire. Moomo kavagwene mbatero vakondi ntani vakara nourema kava kere momukweyo gwavelike ano ava vawonona awo velike nawo. Ose kuna pinduka ngurangura kutunda povili 01h00 asi tuyakare wokuhova momukweyo. Nye vasikility kuna kupulisira tupu vakurupe vavavater tanko pomuhowo.

 Pokuhwililira momberewa zomukunda horowero, kuna karapo vaporosi ntani vasikiliti vana kara noyilipopereso kouvera wokambumburu omu vana kutara asi muntu nepu ana wiza vahepa kumupombera kononyara dedi. Mukurona gendesi vasikiliti vaEpupa, Ngurimuje Tjirimuje katenta asi awo vanakondjo mokuretesapo mpora nelikwamo lyewa mombatero zovaporosi. Ose kapi tuna hara vantu vaze kembo vahana yimaliwa. Ose kuna kukondja kuvaronga elikwamo eli asi vahalikundamasi nampili nakauke. Ose kuna kara nonomahina dononzi mokufuta ntani vantu kapisi hepero vawize pevango limwe tupu vayaponge wovanzi ngesi. Yimo ana kutanta Tjirimuje. Age katente asi awo vanapaturura nomuvero kowo vana wiza vayagwane silinga zawo vakurupe ntani ava ava tambwire vanona wononsigwe poyiha yovili zo 08h00 ano kukapata dogoro po 17h00 kongurova. Age kakere asi hawe kuna kumoneka asi vantu navenye vana kara apa navagwana yimaliwa yawo.


Albertina Nakale
2020-04-30 10:03:23 | 4 months ago

Be the first to post a comment...