• August 7th, 2020

Evango lyomukuronagendesi doropa zaRundu ngesi kuna kara nye poruzera, nkenye ogu ana hara aguse


John Muyamba Rundu - Ndango zodoropa zaRundu kopitira momunasipundi gwawo gokomitiye zegendeso Annastasia Antonio, kayigeve eyi asi ndango kapi zina kukagava siruwo asi mukuronagendesi pamberewa ogu ana karamu ngesi navakamupulisira hena asi akatwikire apa nasikapwa siruwo sendi sokukara momberewa momazuva 31 July 2018. Mukurona gondango Verna Sinimbo kapi kahere kukumbururako kelikwamo eli, nokutantera munambudi gwetu asi gahepa kupura munasipundi gondango zawo makura kumwe nokuturapo funguna, komeho munambudi akapure ko mapuro nkenye. Kapi nahara kulimbururako, nakukanderere huyunga kumwe nomunasipundi gondango. Ogun ye ana kukatundamo Romanus Haironga age kwakara mukurona pamberewa kutunda mo2007, ngesi age kuna zumbanesa ehuguvaro kegendeso ndango zodoropa ezi zaRundu asi kapi gakara noudivi wengedeso posiruwo simwe awo kwamuhagekesere siruwo sosisesi konyara hambara mvhura katameko lyaJuly mvhura zina puko dogoro mwaMay mvhura zeezi. Nye nampili ngoso vamugazarere kapi vamugwana epuko ndi asi vamutume kokomitiye zepisuro omu navakamukuyauka eyi arugana vana kumugazarera yoyidona. Ano age katente asi kapi ana kurwanena asi atwikire, morwa kapi ana kuyimona hepero akarugane novanapolitika ava vana kara asi awo kwatura tupu eparu lyendi moudigu. Ame kapi nina kuyimona asi nituremo mahundiro nkenye, morwa kapi nahara kurwanena evango olyo morwa nkenye ezuva wahepa kulitangwisa nondango unene vava vakara megendeso nampili pwato Yuma mwahepa kulitangwisa. Dogoro nayina ngesi simpe kapi vazigidange nikamoneke kokomitiye zepisuro nsene asi ame koyili narugana yapira kuwapa yimo ngoso ana kuhulisa Haironga.
New Era Reporter
2018-07-19 09:46:42 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...