• April 20th, 2019
Login / Register

!Gâi!oxa, ǂuru tsî dīÅoaÅoasa 89ǁî !naetsēs, Dr Sam Shafiishuna Nujoma


Udo Froese Sats ge a Åkhae Namibiab tsî ǁ­îb di Åasa ǁaes nētsē ǂkhîba hō tsî ǁawosasiba ǁîs di !hū!âs ai ūhâsa. Sats ge sao ran di Åguise ra !gawaÅîhe, Suid Afrikab di ǁōǂoa hâ President Nelson Mandelab, ǁîb ǁōǂoa hâ ǂguro taras tsî nēsi ǁ­îs aitsamabasen hâ !norasasib !khamaos ase go ǂansa i Winnie Madikizela-Mandelas, Oliver Reginald Tambob, ­ǁō ǂoa ge Kwame Nkrumahb Ghanab dib, Julius Nyerereb Tanzaniab dib, Samora Macheli Mozambiqi dib, Dr Agostinho Netob Angolab dib, Abd Al Nasseri Egipteb dib, Muammar Al Khatafib Libiab dib, Ahmed Ben Bellab Algeriab dib tsî Cubab di Fidel Castrob hân Åkha. Namibiab di ǁAes ǁGûb Sam Shafiishuna Nujomab ge ge !khōdana-ao-i !gari-aosis tsî !gâi!gâxa toro!khamde ǁgâiÅā-aon !oagu. Nētsēb ge !nora hâ tsî aitsama mâbasen Republiki Namibiab diba ǂkhîb xa Åoa hâ tsî ǁawosa !hūb ase Ågaisa ǂgaeǂguis !naka ra mâǂoa. ÅGuis timî tsî di ge ǂgiǂgo !nande 1950­î kuriba xu 1960­î kurigu !nâ a tsoatsoahe tsîs ge Swaposa, OPOsa xu a !hui ob ge Nujomaba ǁnāpa ge hâ i. !Hoaǂkhaib 1959ǁî kurib dis ai ge is ge Nujomab ge Jacob Kahanguab Åkha OPOsa ÅAeǁgams !nâ Åawe­ǁguitsoatsoasa. 1968ǁî ge hâ i torob khao!gâs ge Suid Afrikab ǁkhaubasens ge SWAPOs !Norasasib !Khams !Nansa (PLAN) a ǂan!gâsa tsî gere dītsâsa hîgagasa xawe !gâi!gâo!nâse. Xawe ge Åams ai hās ge Cuito Cuanaveles, Angolab !khawagas !nâ ǁgoes !nâ ge a hâ i !khamdi !nâs ge SWAPOsa dans!khauba a !khā tsî ǁgûsi !hūba !oa a ǁ­aruÅkhīsa. Tita ge ANCs di presidenti, Nelson Mandelaba !nona tsēdi ǁîb !nora kaihes khao!gâ ǁîb di ǂkhari Soweto omros !nâ a Åhao-ū, ob ge ­ǁîba !khōÅkhās Åguisa Sam Nujomab tsî PLANs tsîna ge ūba hâ i SWAPOs di dans Cuito Cuanavales taw age hâs xa, ǁnā dans ge Ågaib di Ånōhesa SADC Åkharib !nâ a dawa!khuni amaga. 89 Kurin Åkhab ge Namibiab ǁAes ǁGûb, Dr Sam Shafiishuna Nujomaba noxopa mûmûsa !âsa ra huru, SWAPOsa daoǁgaus tsî ǂhanuba !gâin tsî tsūn !nâ mâxōÅkhās Åkha.
New Era Reporter
2018-05-22 10:47:51 10 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...