New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀGaisa tsû-aina ūhân ǀaeǁgâus !aroma !hū!âsa ǁamas ge go mā-amhe

ǀGaisa tsû-aina ūhân ǀaeǁgâus !aroma !hū!âsa ǁamas ge go mā-amhe

2022-08-16  Edward Mumbuu

ǀGaisa tsû-aina ūhân ǀaeǁgâus !aroma !hū!âsa ǁamas ge go mā-amhe

ǀAeǁgams !Ā!khōmais ge go mā-am N$21 miljunsa ra ǂgan !hūs Katuturas ǁanǁguib !nâ ǁgoesa nî ǁamaxuse isa, Auto Tsūke!gân ǂGaes (MVA) hîa ǀaweǁguib !oa, ǁnāti i senters hîan ǀgaisa tsû-aina tsūke!gân xa !aromahe hâse ra hō khoen tsî ǁnān hîa ǂurusib !oa hâ kō!gâsa ǂhâ hân tsîna nî ǀae!khō!nâhesa ra ǂnuwiǂgaosa. Nē ǂganǀgaub ge ǁkhāsib !oagu ra mātarehe tex-e !khōǂgā tama hâ.  Nē mîǁguib ge ǂoa ge wekheb Wunstaxkam !oea ge hâ i ǂnûs, ǁnaetisases ra hâsa !oa kaise ge gaxu is tawa ge ūhe. ǁNā !hūs di !gôas ge 10812 tsî Katuturas !nâ ǁgoe tsî MVAs nî ǁîsa xu ǁnā !hūs ǂnamipe ra !khoe !ganga ǂgaeǂui!nâ tsî ǁkhawa !gâi!gâi!nâsa ra ǂgaoǀkhā, aiǁgause Hans Dietrich Genscher !Ganna nî ǀgamse ra !khoese Bondel !Ganni kōse sī-ūse. ǁKhāti MVAsa xu ra ǂgaoǀkhāhe !khais ge Leonard Auala !Ganna khoraǂuisa îb nē ra ǂâi!nâǁguihe ǀasa senters kōsen autona nî sīsa ǁawoǁawo. “Hanas, MVAsa 90 tsēdi !nâ nēti ī !hūsa ǁamasa dītoa tama nî īs kara, os ge !ā!khōmaisa ǁamasa nî ǂgae-oa tsî ǀkhara ǂganamsenao-i ai nî ǁamaxu,” tib ge ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǂnûǁkhaeba ra Dana Sîsenǂuira Mâisab, O’Brien Hekandjoba, Donertaxs ai ǂhaitsi māǂui-i !nâ ge mî. ǂOa ge wekheb Donertaxs ais ge MVAs ǂGaes di Dana Sîsenǂuira Mâisas, Rosalia Martins Hausikusa ge mî, nē-i kaise a !gâi ǂhôa !khaisa tsîn gaxusen ūhâ ǁhawosa sī!nâs ama kaisa ra mû!goaxasa. “Nēs ge MVAs ǀguis ǀguri nî !khōse i projek tamasa, xawe !kharaga ǀkhāga xu marisi ǂkhâ!nâs tsî !âǀhuru-aona nî ūhâsa,” tis ge ge mî. !Ā!khōmais ge noxopa a ū mîǁguib ge, Khomasdal ǁanǁguib !nâ ge a omhe ǁkhaisa omdi hîa khoen a sī!nâ ǁkhā ǂganǀgaub proxrammi !naka ge omhede ǁamaxusa. Nēs ge ǁkhāti nî ǂguro !nā i, !ā!khōmais !hū!âdi ǀguide !anu tama i tsî xawe ǀoasase omdi tsîna omtoa tsî nî ǁamaxuse isa,” tib ge Hekandjoba ge mî. Nē 8 omde xu ra ge ǀgamra  !ā!khōmais sîsenaon !aroma nî hâ, tsî nau !nanidi ǀguide ǀnai ǂganamsen tsî !âu hâ 17 498 khoen xa nî ǀnûgubahe. Nē omdi ge nēsib omdi ǂganǀgauba mâ-ai marisi ǁkhāsib !oagu nî ǁamaxuhese i. 


2022-08-16  Edward Mumbuu

Share on social media