• April 22nd, 2019
Login / Register

!Gaoǁgui ǁGau!nâs ge 44 000 !gôaba go !kharu


Albertina Nakales ÅAEǁGAMS – ÅGôan xoaǂgās !gôab !gaoǁgui ǁgau!nâs ǁkhā­ǁkhās !aromab ge Namibiab ge Åi kurigu ra īse tsî nē kurib !nâ 44 081 ai go mâ. ǁAegub Ånōb di gapis nē !harib xoaǂgādi dib ge kurikorobe 2011ǁî kuriba xu 2017ǁî kurib kōse 20.8 persentgu ai goro ǂharo. Nē !gôagu ge 2018ǁî kurib di disikoroÅaǁî skoltsēs Åasa skolkurib dis di !nurib !nâ a ǁgausa. Nē !nurib ge kurikorobe Education Management Information System (EMIS) ti a ǂansa !âb, ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǂŪsigu dis di ministeris !naka ra ǁnā tsî nē sîsenni Åkha a !nao-aisa. EMIS ge !gaga skolga xu Åhaohao, !oe!ā tsî ǂhâǂhâsa ǂansa mā!kharus Namibiab skolgu ǂnamipes Åkha a dīxūxa. ǁGuiǂams ge, hoa 14 ǁGau!nâs Åkharigu Ågam !nāra kurib !nâ hoa ǂhanub skolgu tsî aitsama mâbasen skolga xu skolÅgôan !gôaga ÅhaoÅhao tsî EMISA ra sî!kharubasa hîa ǁîs Åkhāba xu ǁgau!nâs aweǁgui-aona ra māse in Åaweǁguigu di !âse ū tsî ǂhâsigu !kharaga Ågôan digu !oa Åaweǁgui. !Nurib nē i ge ra !gāsa kaihe mâtis ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǂŪsigu dis di ministerisa ­ǁîs di Åoasa ǁguiǂgāsasensa ra msa hoa Namibiab Ågôan n skolgu !nâ hâs ai tsî ǂhâhâsasib !gaoǁgui ǁgau!nâs disa ra ÅgomÅgom!gaosa. ǁKhāti noxopa nē EMIS !nurib !nâ a !khōǂgāsas ge mâtikō aore-axagu tsî tareÅgôadi, ǁgau!nâ-aon tsîn mâ Åkharib hoab !nâ hâs di !gôagu tsîna. Nē kurib di !KhanÅgôaba xun ge !hū 755 943 Ågôana ra skolǂgâ. ÅNî ǂâiǂhansens ase ī xū-i nē !nurib ra mî-i ge taregôadi ǁaupexa 1881 !gôab Åkha skolǂgâ ra xagu xa a !nāsa !khaisa, nausan hoana guitikō skolǂgâs ǁkhāsib !ēsa a māsa hîa. Nau Åkhāb ai i ge ra ǁgau tare ǁgau!nâ-aodi di !gôab Namibiab skolgu !nâ Ågam !nāra aore ǁgau!nâ-aogu xa a !nāsa !khaisa. Ohangwena Åkharib ge hoa Åkharigu !nâb ­îba Ågapi skolÅgôan !gôaba ūhâse ra ǂoaxa, 104 857 tsî Omusati Åkhariba ǁîb hoa Åkharigu !nâ ǂgui !gôab skolgu, 285gu tsî 4085 ǁgau!nâ-aona ūhâse.
New Era Reporter
2018-07-10 09:37:57 9 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...