• June 18th, 2019
Login / Register

!Garibams !ās ge ǀhûhâsib !aroma ra ǀhui-am


Sîsenao-i xa xoahe hâ ǀAeǁgams-ǁAwoǁawosa a !khais ge !Garibams !ās nēsi !ās ǀawemā!nans ǂgaeǂguis !naka hâsa tsî ǀhûhâsib !aroma a ǀhui-amsa !khaisa saridi !aroma. ǂNūǁnâiseb 14sa xun ge ǀhûhâsigu khoena nē !āsa mā-ams ǂkhanin ose a sari ǁkhā, ti-i ge !ā!khōmais ǂhaitsi māǂui-i ǂoago wekheb Donertaxtsēs ais ge māǂui-e hâ-i-e gere mî. Ai!âs ge !ā!khōmaisa ge ǁawoǁawo !Garibams ǁanǂgāsaben nî Taraǁkhumuǁkhâba xu !ā!khōmais ra mā !oabade mātaretsoatsoasa, nau !ādi !nâ hâ ǁanǂgāsaben !hūb a ǂhabase ra dīs ǁkhās khami. “!Ā!khōmais ǀawemā!nans ge hoana ge dītoa îs ǂhanuse !gôasa ǁkhâkorobe mātares ǂhawega ǁanǂgāsabena māǂui !oabadi hîan ra !khō!oade mātares ase,” tib ge ǂhaitsise ge māǂuihe ǂhaweba gere khomaisen. “ǁGūbas nē mātares !gao!gao !oabadi dis ge !ā!khōmaisa ǁîs di omkhâisens ǀaweǁguigu !nâ ǂkhâ!nâsa tsî nēs xōǀkhā !ās di sîsenxasiga khoen nî ǁnaetis !oa hā-ūsa,” ti-i ge a mîsa. !Garibams hîa ‘Ams !garib dis’ ti Duitsgowab !nâ ra ǂâibasens ge ǁîs di kaise ǀgūse !garib !āb ammi ai ǁgoes ǁga ra ǁnaeǁgau tsîs ge ǁîsa 1936ǁî kurib ai !Hûǁaresa ǀNoroǀuis Maindi (CDM) xa ge ǂnuwihe. Nēsis kōses ge ǁîsa ǀhûhâsib ǁnaetisa saridi !aroma ge ǂganamsa i tsî !uruse main ǁaxasigu !aroma ǀgui ge hâ i tsîs ge mainsa hoa !oabade gere mātare. Namdebs hîa ge CDMsa a sao!gons, ge ǀhonkhoesis nē !ās di !hūb!noras khao!gâ ge .!khuni. Namdebs ge 50/50 !hûǁares ai a sîsenxa De Beers tsî Namibiab ǂhanub hâkha dise. Nē !ās ǁanǂgāsaben ge noxopa !gao!gao !oabade mātaretsâ tama hâ ǁnā ǁaeba xu, tsîs ge !ā!khōmaisa nēsi ǁgariǁgarisasib !naka ra ǂgan, in hoa ǁganǂgāsaben tsî aitsama mâbasen hâ ǂnûiǂgādi tsîn hîa noxopa ǁnāti ī surudega mātares !aroma a ǂgansa mātareǀgauga !ā!khōmais tawa !naua!noexase si ǁkhowa-am, nēs kaise a ǁgariǁgarisa tsîn nēsa gad ī tama-I khoen tsî ǂnûiǂgāde ǁkharaba a !khō!oa ǁkhā !khais !aroma. !ā!khōmais ra mîs ge ǀguri ǀgui ge ǀhonkhoesisa ū-aihe hâ I !āsa xun !Garibamsa ǀhûhâsib a ǀhonkhoe-ai !ās ǁga dawa!khunis ǀkha nî ǁaxa tsî 15 kuriga nî !khoe proxrammi hîa !Garibams 2030 ti a ǂansaba ǂgaekhâi hâsa.
New Era Reporter
2017-08-01 11:20:44 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...