• July 16th, 2019
Login / Register

!Garibams ge ge ǀhui-am xawe ǂnaumâide taniǀnam tide - !ā!khōmai-aob


Matheus Hamutenyab Ausenkehrs-!Garibams di !Ā!khōmais ǀAwemā!nans ge ǂnaumâio!nâ !āsa mûs ǁkhoreba ūhâ nē !ās ge ǁanǂgāsaben !aroma a ǀhui-amhes ka hâ xawe. Nē ǀhui-ams ge ǂhguina îganǀgeb !nâ ra mâi nē !ās di ǁanǂgāsabe tama khoen sîsenôas !aroma nēǀî nî hāsa sîsenôas !aroma tsî nēs xa nē !aromahese mā-ams ose ǂnaumâide hā nî tsoatsoasa. ǁAwoǁawohe ge !khais ge !Garibams !ās nēsi !ās ǀawemā!nans ǂgaeǂguis !naka hâsa tsî ǀhûhâsib !aroma a ǀhui-amsa !khaisa saridi !aroma. ǂNūǁnâiseb 14sa xun ge ǀhûhâsigu khoenage mā-amhe nē !āsan mā-ams ǂkhanin ose a sari ǁkhā !khaisa. !Garibams !Ā!khōmai-aob Henry Coetzeeb ge ra mî, ǁîb di ǀawemā!nans īǁkhā !gâi tama sîsenǂuigu hîa nē ǀhui-ams !Garibams dis ǀkha a !gû­ǁare ǁkhāna a ǂansa tsî ra mî ǁîn nausa mā-ams ose ra ǂnaumâihe ǁanǁguiga nē !āsa ǁkhoreba tama hâsa. New Erab ǂhôare-ao-i xab gere dî!nâhe, îses !āsa a ǂhomisas kai ǂnuwis !nâ nî hâ khoen hîa !âubasenhe rasa !oa nē !ās ǁga nî ǁanǂgā hās !aroma ǂgâxana !aromasa tsî mâtin mâsib omna ǀkhais diba nî gowaǀîsa, soab aib ge Coetzeeba ge mî ǁîn !ā!khōmais ibasen-e ūhâ tidesa. ǁîb ge ge mî, omn ǂnamipeb ai hâ projekdi !gâise ra ai!gûsa tsîn ǂauna !hūde ǁanais !aroma nî aiǂhomisa hoa ǁanǂgāsaben !aroma. Hana-i khoe- nēti ī ǂnaumâidi ǀkha nî tsoatsoas kara, o di ǁ­îde ǁkhā ǁaeb ai nî khôaǁnâhesa. “Sida ge ǂnaumaide omsa khoena ǂgaoǂgao!nâ tama hâ tsî ǁnās !aroma a aiǂhomisa, mâ di ra khami khôaǁnâ disa. ǂNaumâide oms ge mā-ams ose !hūde ūs ǀkha ǀguis ǀguisa ī,” tib ge ge mî. !Aruǀîb ge !ā!khōmai-aoba a mîs ge, !ā!khōmais tsî !ās di ǀawa!namn sîsenǁareb ǀkhan nî ǁawo­awosa îs !Garibamsa kurigu !oedes ge ǂansa i khami ǂkhawadīo!nâ !āse ǂansase hâǀgara tsî nēs xōǀkh hâ ǁkhā a ǂhanuo!nâ tsî ǁgauo!nâsiga !khamǂui. ǁGuiǂuisa tsēs ǂhanusi ǁkhaeǁnâs nē !ās dis, 14 ǂNūǁnâiseb dis aib ge !Hūb di ǁÛb, Dr. Hage Geingoba nē ǁaxasiba nî gowaǀî. “Nē !ās ge a hoarahus di !ā hîa !hūb di !noras khao!gâ noxopa !hūǁîn xa !norasase ge ǂgâhe tama hâ isa, xawes ge nēsa 14 ǂNūǁnâiseb disa xu !aruǀî permitdi ǂhôa-e go toa,” tb ge ge ǁawoǁawo.
New Era Reporter
2017-09-19 10:27:12 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...