• April 22nd, 2019
Login / Register

!Garibams ge marina !narisarimasa xu hōǂgās !âubasensa ūhâ


Matheus Hamutenyab ǂNūǂgoaes !Âubasenhe tama !nae!khais ase i ge nî ī !Garibams ga Namibiab !nâ ǁîs hoadi xa !nāsase ra sarihe !ās ase nî īs karao, ǁîs ge ǁaupexa 81 kuriga ǀhûhâsigu xa nî sarihes !aroma ǂganamsa ī tsî ǂganamsens ǂkhanis ǀkha ǀgui gere sīhes khao!gâ. !Garibams ge nēs ai mâ mûb ǀkha ra !âubasen !gâi marihōǂgāsas a ūhâ ǁkhāsa sari-aona xu. di !Garibams !Ā!khōmais ǀAwemā!nans Dana Sîsenǂuira Mâisab Shali Akwaanyengab, ge ge mî nē !ās ǀgaisa ǁkhāsib !narisarima-aona ǂgaes diba ūhâsa tsî !ās di ǀomkhâisa !aruǀî a ǀgaiǀgai!nâ ǁkhāsa. ǁKhātib !aruǀî ge a mîs ge nē !ās di ǁgoe ǀgaub kaise a !gâisa hoa haka ǁhôade xu !gâiba !narisarima-aona xu a ǀama ǁkhās !aroma. Akwaanyengab ge noxopa ge mî !Garibams di !nae!khais ǂâu hâsa ǂauna!narisarima-aona !hū!nāsise tsî !augab !hūga xu ǂgaes !aroma, nau ǀkhāb ais ǁîs di ǁgoes ǁkhaubasa !âb !nâ ǁgoes dis tsî !garibammi xōkhāsa mûhesa anuxūn ǀkhāb ǁga ra ǂgae nē !âsa hîa.  !Garibams tawa saris ge !narisarima-aona nē !āsa hā mûs ǀguis !aroma !gâi tide xawe !nae!khais ase îna nî ība nē !ās hîan ǁnâus ǀguisa gere dī xawe ge sī!gao ǁoa is ǀguis ose xawe mûhesa anu !Garibammmi di amssa mûs tsî noxopa ǀnî hâ îxa tsî ǀuruhe ǁkhā tide xūn tsîna nî !khōǂgā. “ǁÎ-i hîa !Garibammi di ams tawa ra mâǂoa xūn di ǀgui-i ge  hurib tsî !āb nēb hâkha mâpa ra ǀhaosa mûsa. Nē-i ge kaise îxa tsî ra mâǂoa xū-e,” tib ge Akwaayengaba gere ǁgae. !Aruǀîb ge ge mî, ǀgui timî tsîs !Garibamsa nî ǀhui-am tsî daoga nî ǁkhowa-amsas kara on !narisarima-aon tsî Namibiab ǁanǂgāsabena !garibamsa xu !Namiǂnûs ga garu daoba maindi !â!âb !nâ nî !narisa. ǁNā khoen hîa anina a ǀnamsan tsîn ge ǁkhāti ǁaeba nî ūhâ !kharagagu anina si !ās tsî ǁîs ǂnamipeb ai mûs diba. !Garibams !Ā!khōmais ǀAwemā!nans Dana Sîsenǂuira Mâisab ge ǁawosasib ǀkha ge mî dana xū-I hîa nē !ās di ǂgurihaise nî ī-i a !narisama !khaisa.  
New Era Reporter
2017-10-24 09:41:53 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...