• July 5th, 2020

ǁGâu!nāpe ǂkhawadīb ge noxopa kai tsûadanab ase ī


Josephina Mwashindanges

SHIMBOMBELAS – Tarekhoedi !gamhes, !gōsase ǁîdi ǀnamsagu !omǁaes ge danasa ǀgaisase ra !khāǂui tsî kai ǂâiǂhansens ase ī. Nē !nae!khaidi ge ǀaokhoen tsî ǀhûhâsigu khoena !aob tsî ǁgonanǂgaosib !nâ ra mâi. Tare-i nē uiuixa mâsiga ra !aromas ge noxopa !gāsa tama hâ tsî mâ khoe-i hoa-e ǀhaes ǀguis !nâ ra mâi.

Sîsenna xu ge ǁhû!aohe !Hū!nāsi ǂKhamkhoen !Oabadi Komisareb Onesmus Uupindib, ge Namibiaǁîn ai ǂgansa gere dī, in hoaǁae ôa-am ǂhanu huiba hōsa, soregub tamas ka i o !gamegu !nâ nî hâ !gomsina oresa hōbas !aroma. Uupindib ge nē haisi-amsa ǁnāpab ge Onyaanyas ǀhûhâsiba Shimbobelas senters tawa gere gowaǀî soab ai ge mā. “Tare-e ra ǁgari tsi nau khoe-i di ûibats ǁnāti nî ūs kōse? Sada ge !hūb !nâ ǀnai a ǀoro hîats ge noxopa !gamǂuis ǀkha a ǁaxa, tare-i !aroma? ǂâ ū re khoe-i ti ra mî-e xū-ets ge a ǀhonkhoe-ai ǁoa, hana i khoe-e ǁnā soregub tamas ka i o !gameba nî ǀamǀam ǂgaos kara, o ǁgau !gôasiba ū!oas ǀkha î sa ûib ǀkha ai!gû,” tib ge gere ǂgan. Uupindib ge ai!â nē ǂnûsa ge mîba, ǀnî khoen ra nētikōse ge !gomse ǀaoǂnâxūs ǀkha a hōhe !norasasiba xū tamase mû tsî hâ a ǂkhîba ǀgomǀgomsa. “A da ǂâis !nâ ūhâ re, ǂgui khoen nētsē sada ra tsâ !norasiba ǀamasa sī!nâ tama ge isa tsî da sada ǁîn di ǀhububa nî !gôa!gâ tama is karao, o da gangan tama nē !norasasib !aromasa. ǁKhātib ge ǀhûhâsiba gere ǂgan, in !haoǀgorasa xu ū-oasen tsî hoa !hūǁîna !gôasib tsî ǀnammi ǀkha ū!oa tsî taniǀnamxagu. “ǂAn da a !khais ge !nāsa Afrika !hūgu ǂkhîba ūhâ tama hâsa tsî nēsis kōse toro!khamdi xa ge !aromahese ǀgâsib xa xāǂnamihe hâsa. ǁNā-amaga da ge Namibiaǁîda ase nî mâǀhao, ǀguis khami i harebe-i tsîna da !haoǀgorasa xu hō tide amaga. Sada ge !kharaga gowagu ǀguiga ra !hoa xawe da ge ǀgui Namibiaǁîse nî ǁnâugu,” tib Uupindiba ge ǀamǀam.


Staff Reporter
2019-10-08 07:55:12 | 8 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...