New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Geingob: Sats ge !hausen tide Namibiab ǁga hāsa

Geingob: Sats ge !hausen tide Namibiab ǁga hāsa

2022-05-31  Maihapa Ndjavera

Geingob: Sats ge !hausen tide Namibiab ǁga hāsa

!Hūb di ǁûb, Hage Geingob ge ǂâi!nâǁgui ra ǁguiri-aona ǁnāti ī  ǁawosasiba ge mā, Namibiab !nâ hā ǁguirisan tātsēs tsîna !hausen tidesa. 

!Hūb di ǁûb ge ǁguiri-aona Hoa !Hūbaisi Sâuǁkhāsib ǀHaos (WEF) hîa Davos, Switzerlandi !nâ ǂnôas tawa ge hâ is tawa gere nâna, mîb gereseb sada !hūba, ǁîn hîa nēti ī turab ǁguiris diba ūhâna ǁkhoreǁhares !aroma a ǂhomitoasa ǁîna !kharaga ǂharugub !âgu !nâ ǂgâxa-ūs !aroma, ǀgapiǀgauxa ǂnuwisa xūn tsî hoan xa a !nāǂamsa ǂkhâ!nâs !aroma ǂhâbasa !oabadi ǀkhase. “Sida !hūb ge a !gâi!gâ!hūb !nakaba xu ra hōhe ǂgui!nâgu ǁuib ǀkha tsî ǁnā-amaga khoe-i hîa nē ǁuiba hā nî khaoǂui-e ǂhâba hâ. Sida ge nēsa aitsama a dī ǁkhā, xawe ǂgaoǀkhāsa ǀō-aisa ǁkhāsigu tsî maris !nubusib ǀkha ǂnôa. Hā re i du Namibiab !nâ hā ǁguiri! !hausents tide xuige,” tib ge !Hūb di ǁûb, Hage Geingoba ǂoa ge wekheb ai Green hydrogen ǁaxasib Hoa !Hūbaisi Sâuǁkhāsib ǀHaos dis tawa ge mî. Namibiab ge ǂguro !nās ase kurikorobe ra hâ ǀhaos nēs, WEFs dis !nâ ǁhaos ǁga ge ǁkhauǂuihe hîa 22 !Khaitsâb 2022 dis ai tsoatsoa tsî ǂoa ge wekheb Donertaxs ai gere !gûǀamsa. Nē kurib ǀhaos ge ‘!Nae!khais ǁNaetisa dīǀgauga ǀkharaǀkharas !nâ: !Hūba ra ǂgaeǂgui ǂhanugu Xoaǁguigu tsî ǂHarugu ǀAweǁguigu’ ti hâ ǂgaiǂams !naka ge hâ i. Namibiab ge nē ǀhaos ǁga ǀō-aisa ǁgūbas hîa ǁguiri-aona ǁawosasiba mās, Namibiab a ǁkhowa-amsa ǂharugu-aon !aroma tsî ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ !ēdi tsîna !kharaga ǂharugu !âgu !nâ ra mās !naka ǁkhauǂuis ase. Namibiaba gere ǂnûǁkhaeba !nans khoen ge ǁgamǁarede !kharaga ǁguiri-aon ǀkha ūhâ tsî ǁîna Namibiab !nâ ǁguiris !nâ-ūn a hō ǁkhā !ēdi tsîna gere mâi-ai!â. !Hūb di ǁûb, Hage Geingob ge Davos !nâ ǁnāti ī !âb hîa ‘Ôa!nâ Afrikab ǂgaeǂgui-aon ra ǀhuru !âsa ǀkharaǀkharasen ra !hūbaib !nâ’ ti ge hâ i ǂgaiǂams !naka gere !gûǁnâsa ge ǁhao!nâ hâ i. ǁNāpan ge ǀnî Afrikab ǂgaeǂgui-aona, ǂhanu tama ǀgaugu !nâ ûi-ūhes ǀnî !hūgu xa hoa !hūbaisises ǂkhîo!nâsiba gere !gaesen, ǁnāpan Covid-19 !khāǁkhaes di soǀôan ǀgoraǂuis ǁga gere ǁnaeǁgause. 


2022-05-31  Maihapa Ndjavera

Share on social media