• June 7th, 2020

ǁGoaǂuixa kurib ge !hū-omkhâisa !âu hân Sîsenao-i xa xoahe hâ
 
ǀAEǁGAMS – ǂGarib tsî !hanaǂgās !âb ge 2018ǁî kuriba kai îganǀ ge !kharu, xawe !goaxa a ǀ ǁhûidi tsî ǀkhurib di mâsib ha ra ai!gûb xa ǀasa kuriba kai ǁgoaǂuis kha ra !gûǂgâ!nâ. Dr Theo de Jageri, !Hūbaib ǂGari-aon !Nans di presidenti  ge ǂoago wekheb ai ge mî, kaise kai xūn ǁgoaǂuide !khōǂgā hân ǂgarib tsî !hanaǂgās !âba !âu hâsa. Nau ǀkhāb aib ge Michael Iyambob, Aiǂnû-aob Namibiab !Hanaǂgās ǀAwemā!nans diba ge mî,  Namibiab !kharu ge ǁkhaisa kurigu ǁaeb !nâ ǂguro !nās ase nē kurikamab !nâ ǁîb hoan xa a ǀgapi !gôab di !uri mai-i, !horob tsî mahangu-i tsîna nî ūhâsa. ǀHaob ain ge nē ǂûna 76 660 tongu di ǂûna Namibiab di !hūba xu hâse nî ūhâ. Nē mâsib ge ǁkhāti nî ­ǁawoǁawo ǂûn hîa da mai-i tsî !horoba xu ra hōn di ǂganǂgaub ǁanǂgāsaben, !gōsase ǀgâsan tsîn xa nî sī!nâhe ǁkhāsa. ǁNā 76 660 tongu di !uri mai-i ge 60 persentgu ǁnāpa hâ ǂgaoǀkhāsa 127 143 tongu diba ra ǂnûǁkhaeba tsîs ge nēsa ra ǂâibasen Namibiab nî 50 483 tongu !uri mai-i (40 persentgu) ǀgui-e !auga !hūga xu nē kurib !aroma nî ǂgâxa-ūsa. ǁGanǂharugub ǀkhāb aib ge Piet Gouwsi, presidenti Ûitsamaxūn ǂGari-aon !Nans (LPO) diba New Erab ǂhôare-ao-e ge mîba, !âubasenhe rasa !oab ǂganǀgaub ǁgan-i diba noxopa ǂoago kurib khami nî hâsa, xaweb ge ǂâiǂhansensa gowaǂi tsî gere mî, !onkhao hâse ge Suid Afrikab !nâ a hâ ǀapib nî ǁgoaǂuis ase Namibiaba ībasa,ǁ ­aeb ai ûitsamaxūn ǂûna ǁnā !hūba xu hōsa. Namibiab gū ǂgari-aon !nās aib ge Gouwsa ge mî nēb nî !gâise dīs tamas ka io khôas di kuri īsa. Namibiab ǂHanub ge ge mîǀgui nēsi ra sîsenūhe ǁgan-e sîǂuis !auga !hūga !oas di ǀgauga ǁkhawa kō!gâsa tsîs ge Namibiab ǁGan-i ǀAwemā!nans, Meat Board ti ǀgui a ǂansasa !kharaga aoǁguiga ge dī gūǁgan sîǂuis ǀgauga ǀariǂui, ǀkharaǀkhara tamas ka io !gâi!gâi!nâs ǂnamipe. Namibiab !Hūis !Nans (NAU) ge ge ǀgomǀgom!gao, ­îs nî ǀoasase !âsa nē ǂharuguba ra tsâǀkhā ǁgaragu tsî xoaǁguigu ǀkharaǀkharas !nâ, îs ǀomkhâisa !garo!ā !âgu !nâ tsoatsoa tsî !hūb sâuǁkhāsiba ǀgapise ūkhâi. 


New Era Reporter
2019-01-22 09:31:10 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...