• July 9th, 2020

ǀGôana skola xu ūǂuis ge a ǁkharabahe ǁkhā !ûǂamONGWEDIVAS – Oshana ǀKharisi ǁGau!nâs Direkters Hileni Amukanas, ge ge mî ǁgûn hîa ǁîn ǀgôana ǂan!gâsa Ministeris ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǁNaetin dis tsî !Hū!nāsi ǂNûiǂgās ǂGaoǀkhādi ai dīǀoaǀoasa ǁGau!nâs tsî ǁKhāǁkhākhâide mās dis (NQA) hâra xu !khō!oa tama skolgu tawa ra xoaǂgān !gôa!gonhe ǁkhā !khaisa. Amukanas ge ge mî, sa ǀgôa-e nēti ī skolgu ǁga sîs a ǀgui !khaisa ǁî-e ǁgâus tawa ūǀgaras ǀkha. Nē ǀgaub ǀkhats ge ǀgôa-i di ǂhanub ǁgau!nâsa !khō!oas dib hîa Namibiab !Hūǂhanub mâba ra !ûǂam tamas ka i o ǀgôa-e ǀhana. “Nēs ge ǀguis ǀguisa i ǀgôa-e naun ra skol!gû hîa ǁgâus tawa ūǀgaras ǀkha, ǀguis khama ī !kharagasi-i tsîn a ǀkhai,” tis ge Amukamasa gere mî ǁnāpas ge aiǁgause Bin Six !omkurus ǁKhā­khākhâis Skoli hîa ge !kharu ge wekheb Sontaxtsēs ai ǂan!gâsa mā-ams oseb gere sîsens !aromadi ai a sîsenǀû kaiheb mâsiba gere tsâǀkhāse. Nē skoli ge mā-ams ose hoaraga ­ǁaeba gere sîsen ǁîb ge Ministeris ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǁNaetin dis tsî !Hū!nāsi ǂNûiǂgās ǂGaoǀkhādi ai dīǀoaǀoasa ǁGau!nâs tsî ǁKhāǁkhākhâide mās dis hâra tawa xoamâisa tama hâ i amaga. Amukanas ge ge mî, ǁîs ǀgaisa !ereamxasiba tani hâsa !Hūǂhanub nî ǁnâuǀnamhe tsî ǂgaoǀkhādi âba dīǀoaǀoahes diba, !gōsase Namibiab ǀgôan ǂoaǂamsa ǁgau!nâsa nî !khō!oas diba. ǁîs ge ǁgûna gere ǂgaoǂgao!nâ in ǀû ǀgôana ǁkhowa-amra ǀasa ǁgau!nâ1khai-i hoa-i ǀkha sîs ǀguisa dīsa, aibe harase ǂanǂui tamase. ǁKhātis ge ǁgûna gere ǀawemā in tā ôasan di !goaxa ǁaeba !khom!nâ nēti !nâ-ū. ǀNî ǁaes ge ǂhôare-ao-i ǀkha ūhâ i dî!nâs ge Amukanasa gere !gā!gā ­în ministeris tawa ǂan!gâsa skolgu tsî ǀgapi ǁkhāǁkhāidi ǂnûiǂgādi xoakhâiba ūhâsa tsîn ǁgûna a !norasa !khaisa aibe ǂanǁawosa ǀgôanan nî xoaǂgās ai!â. 
ǁGau!nâs direkters ǀkha ǀhûǀgui tsîb ge !Nakaǂnôa direkteri Oshana ǀKharisi ǁGau!nâs dib Gerhard Ndafenongoba ge mî, nēti ī ǂanǂans xoamâisa tama ǁkhā­khā!khaigu dis ǂhôaǂgares hîa !nāsase ra !gâhes !nâ-ūs tsîna harase ge māǂuihesa tsîn ǁgûna ǀhapiokaisen-e ūhâ tama hâsa. 


Nuusita Ashipala
2019-06-11 10:52:00 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...