• July 23rd, 2019
Login / Register

Gondwanas sîsenaon ge go !âǀhuru-ao kai


Sîsesenao-i xa xoahe hâ ǀAeǁgams-ǀHōǂgaeb dis ge ǀō-aisa tsēs ǀasa tsoatsoa-e Gondwanas di 8 tsî iba kō!gâs !ereamsa !amǂgāsa. ǀhûhâ21 sîsenaon !aroma ra ǂâibasensa ǁîn go hoan hîa Gondwanas ǂharugub !nâ a !âǀhuru-ao kai amaga. Nē ǀō-aisa sī!nâs hîa nē ǂharugub di khao!hūba xu hâs ge ǁnāti ī ǁkhawa Gondwana !Nansa !gâi!gâi!nâs di ǀaweǁguiga xu ge !hui. Godwanas di !huis ge 1990ǁî kurib !nâ ge hâ, ǁnāpas ge !garo!āsa a ǁamahe aiǂoas ǀkhāb ǁAub dib dib !nâ tsîs ge ǂguro !gûkhoe!hâ!khaiba a mā. Gondwanas ge ǁîs ǀaweǁguigu !nâ ge dītsâ !aub!ûi!gâs tsî ǀhûhâsiba kō!gâsa !amǂgāsa. !Kharu ge 20 kurigu ǁaeb !nâs ge Gondwana îs di ǀkhamasa mîǁguigu ai !khōkhara tsî ǁawosa !gao!gaoba nē ǂnûiǂgās !aroma ge ǁgui. Gondwanas geo s ra ǀomkhâi o ais ǁga ǀgui ra ǀgai tsî nēsi !hūb !nâ ǁîs hoadi xa a kai !gûkhoen !khōǂhomis !khaigu di ǀguib ase a ǂansa. Gondwanas di Sîsenǂuira Direkteri Gys Jouberti, ge ǁnāti ī ǂanǂansab ge a dī mâ ǀguiǀguibe sîsenao-i Gondwanas di-i hoa-i nî !âǀhuru-aos di ǁgauǁgausa !khō!oasa, nē ǂharugub di !gaoǁuis ra mî ‘ǀoasasib !nâ-i xū-e !nāsa khāsiba tani hâsa khāsib ǀguiǀguibe !ân dib xa’. “Gondwanas ge nē hoaraga ǁaeba a ǂansa ǁnāti ī ǂharugub hîa ǁîs !gâi ǂūsiga ra ûiǂuisa. ǂŪsigu sida !hūba kō!gâs digu, sada sîsenaona kō!gâs tsî ǀams ai sada ǂnamipeb tsîna !ûi!gâsa”. Jouberti ge ǁîb sîsenaona ǂâiǂâi!nâ tsî gere mî, Gondwanas di !âsis !kharaga !ereamxasigu ǀkha ra !gûǁaresa , aiǁgause mâ xū-i hîats nēpa ra ǀhao-ū-e sats go hō!nâ mâsib xa a ǀgapi mâsib !nâ xūsa. Sad age sada !ûis !naka da ra ǂgom!gâhe xūna ǁnāti n khoen !nāsase ge !khō!oase. Gondwanas ai!âkam sîsenaon hîa !nāsase Gondwana ǀaokhoen ti ge ǂansa in ge nēsi ǀkhara !haros xōǀkhāma ǀhonkhoesis dis !nâ ge ǂgâ tsî nē ǂnûiǂgāsa ǀgapi !harodi ai ge mâi.
New Era Reporter
2017-11-07 09:46:59 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...