• February 23rd, 2020

ǀGores !gâi tama ǂkhawadīb mâsiga  ǀariǂuis dis


ǀAEǁGAMS – Namibiab ǀawas !âgu di !hūǁîn ge Uukwaluudhi King Shikongo Hosea Taapopib di ǂgans ǀgoresa ūhâs dis !nâ gere am!nâxa ai!â ge ǂoa Satertaxtsēs ai. ǂGui !gôagu di khoen ge nē ǀgoreǀhaos !nâ ge am!nâxa hîa ǁgūbas âsa !Khūb di aisa ôas nē uiuixa ǂkhawadīgu, aiǁgause surigu ai !ammâisa ǂkhawadīb, ǀgapi !gôagu di autotsūke!gâgu, aitsama ûiba ūs hîa ǀgaisase ǂkhamkhoesib ǁaegu danasa ra ǀhōǂuib tsî ai!gû ra ǀkhurub mâsib ǂnamipe. Senior !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aob, Uukwaluudhi !Hao!nāsi ǂGaeǂguis dib, Johannes Ndundub ra mîsa !oas ge tents hîa 3 000 ǂnû!khaide ūhâsa ge ǀoa!nā tsîn ge ǀnî khoena ǂaiǂgawab ai ǂnû, nauna mûǂuidaodi am!gâga mâǀoa tsî nauna dana ǂgâ-ams tents disa ge mâǂgan hâ i. Ndundub ge ge mî, nē ge hâ i ǁhao-aon ge mîǁguiga a ūsa, ǁîn guis khami ī ǂkhawadī-i surigu ai !gao!gaosa-i !nâ !â tide, aitsama !gamsensa xu ǂgōsen, daob !norasasib ǁgaraga !gôa!gâ tsî ǁnās ǀkha ǁawoǁawo ǀhapio khoen di ûigu daogu ai nî ǂoa!nâhesa. Ai!ân ge ǀgaisase ǀnanub hāsa gere ǀgoreba. ELCINs di bishop Shekutamba VV Nambalab ge nē ǀgoresa ge !khōdana hâ i xawen ge ǁhao-aona ǁnā aiǂhanuba ge ūhâ i, !hūb !nâ hâ pinkster ǁkhāǁkhā-aon, Roomse kerkheb tsî Lutherse kerkheb dina xu !khō-amde ūbasensa. “Khoen ge ǁgamrogu !nâ gere ǀgore tsî ǂgomxa ǂgaogu ǀkha Elob aisa gere ôa. Hoada ge nē ǀgores !aroma tsēsa ǂû tamase ge hâ. Gaob ge tsaob ǀkha soros âba ge sobo hâ i. Tsaob ge !gom ǁ­aegu tsî !oab ǁaegu !nâ ra sobosenūhe tsî-i ge hoa ǁhao-aona xu tsaob ǀkha sobosensa gere !âubasenhe,“ tib ge !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aoba gere ǁgui!ā. ǀNamts hâ khoena ǂoa!nâs ge kaise a tsûtsûsa. Namibiab ge ǂgui khoen hîa omaride danase ge mâba ina ǂkhawadīb !nâ-ū ge ǂoa!nâ, aiǁgause aitsama !gamsens, ǁgâu!nāpe ǂkhawadīb, autotsūke!gân tsî ǀgoraxugus ǀnamgu hân dis !nâ ra hâ !gamgu tsîna. Nēs ge nausa ǀgui !nās di ǂgaikhâi i, xawen ge khoena ra ǁkhore nēs ga a kurikorobe dīhesa. ǁNān hîa nēpa gere ǀgoreǀhaon ge !kharaga kerkhegu di ǁkhāǁkhā-aon tsî ǁanin, Omusati ǀkharib ǀhûhâsigu tsî nau ǀkhariga xu ge hâ in tsîna.


Loide Jason
2019-11-05 08:36:29 | 3 months ago

Be the first to post a comment...