• January 20th, 2020

ǀGuis khami ī ǂhanub sîsenao-i tsîn ge ǁhûi-aona xoamâis !aroma ǂgaikhâihe tama hâ – ECNsǀAEǁGAMS – ǁNāpa ge !oega hâ i gǂans in tā ǂhanuba ra sîsenba khoena 2019ǁî kurib di hāǀaro ra xoamâisendi garu a ǁaeb !nâ nî dīhe ǁhûidi !aroma xoamâisens !aroma ǁaerob ǀguib di sîsen!harodi !nâ ūǂgāhes dis ais, ge Namibiab ǁHûidi Ôa!nâ!nansa (ECN) ge mî, ǀguis khami ī ǂhanuba ra sîsenba khoe-i tsîn nē ǁaerob sîsengu !aroma sîsensoa-e māhe tama hâsa. ECNs di aiǂnû-aos, ǂnoaba-ao Notemba Tjipuejas ge ge mî, nausas ge !auga!hūsi !hūǂnûǁkhaebadi !aroma ǀgui ǂhanub sîsenaon, ǁnā !hūgu !nâ a sîsenxana a ūsa in ǂhâbasa xoamâidi tsî ǁ­hûidi !gûǁnâdi ǀkha !auga!hūgu !nâ hui. Nē kurib tsoatsoas !nân ge !kharaga khoena ǁ­în di ǂkhîo!nâsiba gere gowaǂui, mîn gerese, ǁkhawan ǂhanuba ra sîsenba khoena ǁhûidi !nâ nî sîsense ǂgaikhâihe tsî hāǀaro ra marisa nî kurusa, nē sîsengu ǁnâi sîseno ǂkhamkhoena a māhe ǁkhā hîa. ECNs ge nē kurib ǁhûidi ǁaegas ge a mîǁguitoas khao!gâ ǁaerob ǀguiba nî ǁhûidi ǂnamipe hâ sîsensoade !Khanni disikoroǀasa xu !Khanǀgôab 15 kōse ǂhôamāǂui!khain tawa ge ǂanǂan hâ i. Tjipuejas ge ge ǂan!gâ, !gâi!gâxases ge ECNsa ǂgâxa ge ǂganamsende xu 4 488 sîsenaona ǁhûis di hāǀaro ra xoamâisende nî sîsense a ǁkhāǁkhākhâisa. Nē !gôaba xu di ge 671 !nande ge !amǁarehe hîa nî 4 069 !kharaga xoamâisens !khaidi hoa 14 ǀkharigu tsî 121 ǁhûi!nâǂharidi !nâ !hūb a ǂhabase sîsense. ǁÎs ge ai!â ge ge mî, ǁnā khoen hîa ge ūhen sîseno ǂkhamkhoen hîa ǀgau ra ǁkhāǁkhāǂuisens ǂhawega ūhân tsî ǀnai gere ǁhûidi !nâ sîsen tsî ǂan-tsî-hō!âde ūhân tsîna xu !amǁaresasa. Disihakaǀa ǀkharisi !khōdana-aon tsî mâxōǀkhā ra !khōdana-aon tsîn ge !gâi!gâxase ǀnai ­ǁîn di ǁkhāǁkhākhâide 17-19 Gamaǀaeb dis kōse !gâi!gâxase ge dītoa. ǁKhātin ge 68 !auga!hūsi !hūǂnûǁkhaebadi mâisana (ǀgamna mâ !hūǂnûǁkhaebas hoas tawa) hoa 34 !hūǂnûǁkhaebadi !aroma ge ǁgaumâihe hîa ge ǁîn tsîna ǁkhāǁkhāide a !khō!oase. Tjipuejas ge ǀams ai ge mî, ǁkhā­khāide 3 345 xoamâisendi mâisan di di  ǁgaumâisa !khaigu hoa 14 ǀkharigu di di tawa 28 Gamaǀaeb disa xu 5 Khoesaob dis kōse ge !khoesa. Nē mâisan ge 6 ǂKhoesaob dis ai ­ǁîn di !kharaga sîsen!khaigu ǁga ge ǂgaekhâi !hūb a ǂhabase. 
 


Albertina Nakale
2019-07-09 10:49:05 | 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...