• July 23rd, 2019
Login / Register

ǁGûn di ǁhaos ǁgau!nâs !nâs ge kaise ǂhâǂhâsa !âsa ra ǀhuru


ǀAEǁGAMS – Rocky Crest ǂAmskoli ǀAeǁgams di Rocky Crest ǁanǁguib !nâ mâb di skoldanab, Buks Platti ge ǂoago wekheb Wunstaxtsēs ai ge mî, ǁgûn di ǁîn di ǀoasa ǂkhâ!nâsa ôasan ǁgau!nâs !nâ mās kaise a ǂhâǂhâsa !khaisa ǂguin nēpa xu ra domdore amaga. Buks Platti hîa a nē skoli di danab 201oǁî kurib nē skoli ge ǂguro !nās ase ǁîb daode ǁgau!nâs !aroma a ǀhui-amsa xub ge ra mî, mario!nâ ǁgau!nâs di ǂgâxa-ūhes ge nē skola ǀgaisase a tsâkhā tsî a khao-oa kaisa, ǁgûn !aruǀî skolmarisa mātaresa ǂgaoǀkhāhe tama amaga. Skola omkhâis maris hîa gere mātarehesa xub ge skola ǂhâbasa xūna gere ǁamabasen, aiǁgause ǀgôan xoa!nâ tsî xoa-ūxūn khami. “A da mario!nâ mātaresa !oa da kara kō o ǂâis !nâ ūhâ re, ǂhanub ra ǁgau!nâ-aon tsî !anu!anu-aon tsî nē tamas ka io nau !ereamsa tani hâse skolgu ai a !gaeǂgāsa khoen ǁkhâkorobe !khō!oamaride mātare tsî skolga ǂnuwisa. O mâsa a ǁgûn di !eream?” tib ge Platta gere dî. Skoldanab ge ǁnā ­gûn hîa ǁkhā hâna ra ǂgan in skola marisise ǂkhâ tsî ­ǁnā ǁgûn hîa marisise a hui!nâ ǁoa xawe !kharaga ǂandi tsî ǁkhāsiga ūhâna ra ǂgaoǂgao!nâ in nē tamas kai o nau ǀgaub ai skola hui!nâ. Aiǁgause i ge ǁgû-e a ǂkhau-ao, o-i ge skoli di omga ǂkhaus ǀkha ǁ­î-i huiba go mā. !Aruǀîb ge Platt age mî, Rocky Crest ǂAmskoli ǁgoaǂuis ǂgamǂgamsenǀhurun ǂgāba ū tama hâsa tsîn ­ǁîna nē ǂhâǂhâsa !âb ǀgôa-e ǀis !nâ !â-e ra ǀhuruba dīǀoaǀoas !aroma Concordia Colleges ǁga nî īsa !âisendi tsî !kharaga ǀhurun !aroma. “Nē ǀgôan ge ǂgai!gais tsî ǂhē-aoǂgās !nâ ra !gâi!gâibasen xawe da ge !khai-e ūhâ tama is !aroma ǂgui !nāde sida ǁguiǂams ǁgau!nâs disa dīǀoaǀoa tama ra i,” tib ge gere ǁgui!ā. ǁGoaǂuidi kara hâ hâ, xaweb ge nē skola !gâise ǁîb aiǂhomis ǀgôan dis !nâ ra ai!gû tsî ǂgui ǀgôan di !kharus sao ra xratdi ǁgasa ra īǁkhā kai. ǀGôan ge tsēkorobes tsîna ǂûxūse sō-e ra xawa ǁgûn di hui!nâsa xu ǀnî ­ǁaega ra īse. “ǂOago kurib !nâb ge nē skola hoa!nâ-aixa danaose xoamûǂgais ǀnûgus !nâ ge ǂoaxa,” tib ge Platta ǂnīsasib ǀkha gere 
ǁgâiǂuisen. 
 


Alvine Kapitako
2019-01-22 09:30:12 6 months ago

Be the first to post a comment...