• May 25th, 2019
Login / Register

!Hanaǂgā-aon ge ǂâisa nî ǂnûi omdi tawa !hanaǂgās ai


Onesmus Embula

ÅAEǁGAMS – !Hanaǂgā-aon ge ǂHanub di aoǁguib ǁgâudi tawa !hanaǂûna ǂgās diba ǁnâuÅnam tsî nî sîsenǂam in nēs !nâ-ū sâuǁkhāsib !hūb diba !hanaǂgās !nâ-ū Åomkhâi kai. Nē ǂgans ge ǁnāti ī Ånûgus hîa ǂhanub, ǂgari-aon tsî !hanaǂgā-aon tsî !kharaga ǂharugun ­ǁaegu hâba !gâi Ågaub !nâ nî Åomkhâi kai. Nēs ge !kharaga aoǁguigu hîa Werengendje SîsenÅgaub !nurib !khōǂgā hâgu di Ågui, 2018ǁî kurib di ǂÛn Konferensis tsî ǁGauǂuidi hîa ge 5-8 Taraǁkhumuǁkhâb dis ai Rundus ǂHarugu ǁGauǂui!khaib tawa ūhe hâ i gu disa. “!Hanaǂgā-aon ge !hūb !nakab ǁgam-e nî sîsenū !hanaǂgāsa ǂûn Åomkhâisa hoa kurib !nâ ǁawoǁawos ase,” tib ge !nurib hîa ge ai!â gere ǂoa Fraitaxtsēs ai United Nations House (Hoa !Hūbaisi ǁAedi Oms) tawa ǂhaitsise gere ǂanǂanheba gere ÅgomÅgom!gao. Konferensis nēs ge ǁnāti ī !hoas, ǂgaenam!gâgus tsî ǁgamǁaresa !kharaga ǂnû­khaeba-aon aiǁgause ge ǂhanub, ǂûn !âgu ǂnûǁkhaeba-aon, ǁkhā­ǁkhākhâidi ǂansaben, ûib ǁawoǁawodi ǂnûiǂgādi, ǂkhari Ånûgub ǂgari-aon tsî ǂûn ǂharugugu tsîna in Åhûǁarebese ǂanǂui tsî oresa hōba omkhâi ra ǁgoaǂuide ǂûn !harib ai. Konferensis ge !kharaga aoǁguigu Åkha ge ǂganam: !Hanaǂgā-aon ge nî ǁgūba in ǁ­în di !hana!hūb Åkha Ågau hâ ǂûna !hana. !Hūb !nâ ra hōhe ǂûn ge ǁamaǁamaǂanǂanhe tsî !hū!nāsise nî ­ǁamaxuhe. !Nurib ai!â ra mîs ge khoen hîa ǂhanub tenderde ra !khō!oan ge aibe ­ǁîn di ǂûna !hū !nâ nî ǂan kai !auga!hūgu ǁgan nî ǂoa-ūs ai!â. ÅNî aoǁguib ge ra mî, î di ǂgari-aon di !nandi hîa khaohâ kaisa ge ī !nande ra ǂnûǁkhaebade, ǁnā khoen di ǂhâsiga ǂanǂui tsî oresa ra ôaba!â ǁîn tsîn !hūb di ǂgarib tsî !hanaǂgās !âgu !nâ nî !khōǂgāhesa ǁawoǁawo. Hoa!nâ-aixa !aromas aoǁguigu dis ge, ǂûna ÅhaoÅhaosa ai!gû kais, !norasasib tsî ǂûǂûxase ǂûs, ǂgaoÅkhāsa Ånōs !harib ai hâs, ǁamaxus ǂharugub !nâ hâs, ǂansa omkhâis, ôa!nâde dī tsî oresa hâ ra !gomsin ǂûn ǂnamipena hōs, ǁamaxus !aroma ǂhâbasa aiǂhomide dītoa tsî ǁamaxus ǁgâudi tawas tsî Åhûhâsigu !nâs hâna. ǂGari-aon ge gere ǂgaoǂgao!nâhe in ǁîn di !hū-omkhâis ǁaxasina ǂhabase hâ !narisarimas ǁaxasin Åkha !hûǁare, aiǁgause Food ConfEx hîa ǂharugus ǁgamǁares ǂgawab ase a ǂansab hîan !kharaga !âÅhuru-aona Åhao, ǂangu tsî oresa hâ a !gomsina Åguipa ra ôaba!nâba.    


New Era Reporter
2018-12-11 10:56:22 5 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...