• April 25th, 2019
Login / Register

!Hanadīs projeks ge ǀhûhâsiga ra huikhâi


Nuusita Ashipala Oikangos-Erastus Uutoni ǀhûhâsib projeks Oikongos ǀhûhâsib dis ge a ûitsama ǁgauǁgau, ores ǂûǀorosib dis hâna ǀhûhâsigu tsî omdi !gâbǀkhāgu !nâ ǁgoesa. !Khōdana-aos Erastus Uutoni ǀhûhâsib projeks Oikongos ǀhûhâsib dis Hambeleleni Hainghumbis ge ge mî, ǁîn di ǁgūbas nē pojeks ǀkhan ūhâs ǂûna ǂaunase ūhâsa ǁawoǁawos ai hâsa tsî gaxu ǁaeb !nâ ǁanin nî hōǂgāsa ūhâs tsîna. Marin hîan nē projeks ǁanina ǁamaxus nē !hanaǂûn disa xu ra hōǂgās ge omma ǂnuwis !aroma ra ǁguirihe. Nē ommi nî ūhân ge beros, sâu!nâ!khaib tsî sali tsîna. “Sida ge !hanaba ra khoraǂui ǂgao î da skoli khao!gâ ǀgôana kō!gâs proxramma ǀaro ǁnā-amagas ge sala da ra omsa. !Goaxa ǁaeb !nâ da ge ra ǂâi!nâǁgui  ǂkhaniǀkhuwiǁgâub tsîna omsa in sida ôana hbǀaro ra ǁkhāǁkhāsenǂkhanin tsîna senters tawa ūhâ,” tis ge Hainghumbisa ge mî. Nē !nans hîa !nāsase tarekhoedi xa a ǁani!nâhes ge !hanaǂûna ra ǂgā. !Hanab nēb ge khoen hîa a HIV/AIDS ǀae-aon xa !khōdanahe hâ tsî ǀnî nau hâ sîseno khoedi tsî khoegu ǁnā !garo!ās din xa. Nē senters nî dmtoahes kara on ge nē projeks di ǁanina kairakhoen tsîna huisa ǂâi!nâǁgui hâ. ǁKhātin ge nē ǁanina kairakhoen tsîna ǁîn omdi tawa huiba māsa ǀaweǁgui hâ. Nausab nē !hanaba !gâise ra ai!gû, xaweb ge ǀgūae ge hâ i ǀgaisa ǂoab xa ge !gom!gauhe hâ i. “Nausa da ge a dīhō ǁkhawa omkhâisa xawen ge !hanaǂûna ge tsû,” tis ge Hainghumbisa ge mî. Projeks nēs di !huis ge 200ǁî kurib ai ge hâ tsî ǁaun projeks ase ge tsoatsoahe, xawe !kharu ge kurigu di ǀgaisa ǀkhurub xa ge !aromahese ai!â ge !kharu kaihe ǁoa tsîs ge projeks tsîna ge ǁō. 2015ǁî Kurib ain ge marisiǂkhâ!nâsa a hō on ge nē ǁanina nē ǀasa projeks ǀkha ge tsoatsoa. “ǁNā marisa xu da ge sida ǁgam-I paigu tsî tenkdi tsî ǂhâbasa xūn !amomsa omūs !aroman tsîna ge ǁama,”tis ge Hainghumbisa ge !gara!ā. ǁîs ge !aruǀî HIV/AIDSa ūhâ khoen tsî sîseno khoena gere ǁgoaǂui in marisi hōǂgāsa nî mā ni projekna tsoatsoa tsî aitsama ǂûmasen ǁîn ǀaokhoena !khōǂgā hâse, ǂhanuba xu ǀgui huiba !âuǂûs ose.
New Era Reporter
2017-12-19 10:04:10 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...