• July 9th, 2020

ǂHanu tama sîsenǂgaroga ǁhûis ge sîsenosib !gôaga ra ǂharo kai


ǀAEǁGAMS – ǀGapi ǁGau!nâs, ǁKhāǁkhākhâis tsî ǁKhāsiga ǂnuwis Ministers, Dr Itah Kandji-Murangis ge ge mî, sîsenosib hîa ǁkhāǁkhāǂuisa ǂkhamkhoesib ǁaegu ra hō!âheb ra !aromahesa ǀgau tamas ka io ǂhanu tama sîsengu !nâ ǁkhāǁkhāǂuisens xa. Studentn ge aibe ôa!nâde nî dī mâ sîsen!âgu ǀnai ǀoa hâ tsî mâ !âgu ǀgaisa ǂhâsib ǁkhāǁkhāǂuisa khoena hōs dib !nâ hâsa tsî ǁnāpa xu ǀgui xoaǂgāsen tsî ǁkhāǁkhāsendi ǀkha nî ai!gû. Dr Kandji-Murangis ge nēsa ge mî, ǁnāpas ge ai!â gere ǂoa wekheb di Fraitaxtsēs ai Mweshipandeka ǀGapi Skoli tawa ge ǀaweǁguisa i !kharaga Sîsengu ǁGauǂuis hîa Ritja ǁGauǂuis ti ǀgui a ǂansasa Ongwedivas !nâ gere ǀhui-am soab ai. ǁAupexan ge 800 xa a !nāsa skolǀgôana nē ǁgauǂuide gere ǁhao!nâ.

Ministers ge ge mî, nēti ī ǁ­gauǂuidi, Ritjas khami īdi ge kaise ǂhâǂhâsa !âsa ra ǀhuru Namibiab ǂkhamkhoesiba hâ a !ēde mâi-ai!âsa în ǂanǂui tsî ǂans ǀkha hâse mîǁguiga ǁîn ǁkhāǁkhāsendi ǂnamipe dī tsî ǁkhāǁkhāǂuisens khao!gâ tā !gomma tsâ. “Tita ge ǁawosasib ǀkha go ǂan kaihe, nē ǁgauǂuis ǁaxasib ra hakaǁî!nās ase Namibiab !nâ ūhâhesa, ǁnā-amaga ta ge ǂgaeǂguis Ritjas disa koasa ra mā ǀō-aisa sîsenni !aroma,” tis ge ministersa ge mî. “Gangans sida skolǀgôana nēti ǂhâǂhâsa ­ǁaxasib tawa !â kais !aroma, gangans ǁ­îna !kharaga !ēde mâi-ai!âs !aroma, gangans ǁîna ǂgui!nâgu sîsenūǁkhāsin hâsa ǁgau, mî!āba tsî hirihiri!nâs !aroma in ǂhanu sîsenǂgaroga ǁhûi tsî ǁgoaǂuin hîan a ǀhao-ū ǁkhāna oresa hōba ǁkhā,” tis ge ge ǀaro. Ministers ge skolǀgôana gere hōhō!nâ Namibiab a ǂkhari !hūsa, ǁanǂgāsaben !gôab ǀkhats nî kōs karao tsî ǁnā-amaga sâuǁkhāsib tsîna a ǂkhari. Amab hîa hâb ge ǂhanub tsî hâ a sîsen!khaigu tsîn !goaxa ­ǁaegu !nâ hoa ǁkhāǁkhāǂuisen ra studentna sîsensoana ūhâba tidesa. “ǂHâbasa i ge a aitsama sîsenga ǂnuwibasens tsî nau hâ !hūǁîna sîsensoana ūhâbas !oagu sadu ǁkhāǁkhāǂuisendi !nâ ǂâitsoatsoa tsî ǁnāsa dī re,” tis ge ministersa skolǀgôana gere ǂgaoǂgao!nâ. Ritja Sîsengu ǁGauǂuidi ge Namibiab ǂHôaǂuidi ǂNûiǂgās (NBC) di Omurari FM ǂhôaǂui-aob, Kapika Tjazeruab xa ge tsoatsoahe. Nē ǁgauǂuidi ge kurikorobe !kharaga !âgu Namibiab digu !nâ ra ūhâhe. 


Staff Reporter
2019-02-05 11:27:20 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...