• July 5th, 2020

ǂHanub ge N$131 ǀkhurub huib !aroma ge māǂui


ǀAEǁGAMS – Namibiab ǂhanub ge N$131 miljunsa ǀkhurub huib !aroma ge māǂui ǁnāpab ge noxopa hāǀaro rase N$129 miljunsa !kharagagu ǀkhae-aona xu a !khō!oa ǂgari-aon tsî ǀaokhoen hîa ǁkhōǁkōsa ǀkhurub mâsib xa !khōhe hâna huis !aromas khao!gâ. ǂGuro Ministers Saara Kuugongelwa-Amadhilas ge nēsa ǂoago wekheb Wunstaxtsēs ai Parlememts !nâ ge ǂanǂan, ǁnāpas ge mâ!oahe tamase ge !khō!gâhe aoǁguib, ǀkhurub mâsib di ǂōǂōsib ǁaeba noxopa !goaxa kurib di 5 ǀKhūǁkhâb dis kōse mâiǂui. ǁÎs ge ge mî, nē mâiǂuis ra !aromahesa, ai!gû ra ǀkhurub mâsib hîa !gâi tamase khoen di ûigu tsî ûitsamaxūna ra tsâǀkhāb xa. Kuugongelwa-Amadhilas ge ge mî, ǁnā ge a māǂuihe N$131 miljuns ge sao rase a sîsenūhesa; N$57.9 miljunsa ǂûna ǁamas, N$18.9 miljunsa ǂhâbasa xūn, N$37.5 miljunsa ǁgammās !aroma tsî N$16.6 miljunsa ûitsamaxūna kō!gâs !gao. !Û-aiga ǀkhaiǀkhā tsî ûitsamaxūn di ǂûǀgauba khao-oas ǂnamipes ge ǂGuro Ministersa ge mî, N$33 miljunsa māǂuis ge a mā-amhesa ûitsamaxūn di ǂûna kurus ase tsîn ǀams ai nē ǂûna hoa ǂhâsib !nâ hâ ǂgari-aona nî ǀgoraǂuibahesa. Ai!âs ge ge mî, ǂhanub ge mā-amsa 50 persentgu ǀkhab nî hui!nâ ǀgauba, hîan ǂgari-aona aitsama barden ǂûna nî kurusa ǁîna ǁōsa ǁkhae tsî ǂgarib âna ǀomkhâi kais ase. “ǂHanub ra mā ǂkhâ!nâs ǀgaub nēb ge ǂhâbasa xūn ǂûkurus !nân tsî !khomn tsîna ­ǁamasa. ǀHaehe rasa !oan ge hoana N$10 000 !naka hâ, !khomn tsîna !khōǂgā hâse. Mâtin nē ǂûna nî kuru tsî sîsenūs di ǁkhā­ǁkhākhâidi ge ǂgari-aon !aroma a ǀaweǁguisa. !Nāsa !gāsasib nē ǂûkurus ǂnamipeb ge hoa !kharaga berodi Ministeris !Hū-omkhâis, ǁGammās tsî !Aub!ûi!gâs dis tawa a hōsa.” ǂGuro Ministers Saara Kuugongelwa-Amadhilas ge ge mî, ǁgam-i noxopa ǀgaisa ǁgoaǂuis ase !nāsa ǀhûhâsiga ībasa. Nēsa oe-ams ases ge !Haosiǂnûsa N$200 miljunsa ge mā-am, nē tsâǀkhāsa ǀhûhâsiga ǁgam-e mās ase. ǁÎs ge mîsa !oan ge ǂhâsib !nâ hâ tsî ǂhanub ra mā huiga xu nî domdore khoen di !gôaba 42 000 xu 172 938 kōse ge ǂharo. ǁNās ǁkhās xases ge ǂhanub ge ǀkhurub huib !aroma dī hâ i mariǂnûiǂuisa N$572.5 miljunsa xu N$595.2 miljuns kōse ge ǂharo. 
 


Kuzeeko Tjitemisa
2019-10-08 07:53:55 | 8 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...