• July 2nd, 2020

ǂHanub ge aibe ǁama tsî sîsenūs !aroma meterde ǂhanub skolgu tawa ra ǂgao … ǁnāpab ge N$26.4 miljunsa !ā!khōmais surudeba a mātaretoas khao!gâ


Katarina Uupindi

ǁNāti ī mâsiba ǀariǂuis, ǂhâǂhâsa !oabadi aiǁgause ǁgam-i tsî !nanǀgaiba ǂhanub skolgu !nâ ǁaras dib !aromab ge ǂnûǁkhaeba ra ministeri ǁgau!nâs dib Martin Andjababa ra mî, ǁîn ge ǀnai !kharaga !oabade ra mā ǂnûiǂgādi, !gōsase ǀAe­gams !Ā!khōmais ǀkha !hoaǂharugdi  !nâ hâsa, in ǁamatoa aibe tsî sîsenūs meterde hoa ǂhanub skolgu !nâ ǂgā, ǁgam-i tsî !nanǀgaib !aroma. Andjabab ge nēsa ai!â gere ǂoa wekheb aib ge dîdi hîa mâ!oa ra ǂgiǂgō !nans Rally for Democracy(RDP) di parlements ­anib Michael Kavekotorab dîs hîa, tare-eb ǂhanuba ra dī ǁnāti ī mâsib hîa gu ǂhanub skolgu hîa surudeba mātare tama gu di ǁgam-i tsî !nanǀgaiba ra ǁara!nâheba ǁkhaes ase. 

New Erab ge !oega nē kurib !nâ ge !nuri hâ i, ǀAeǁgams !Ā!khōmais ge ǁaupexa 20 ǂhanub di skolgu ǀAeǁgams hîa ǀKhomas ǀkharib !nâ ǁgoes !nâ mâ gu, di ǁgam-e ǀari hâ isa mātaresa tama N$55 miljuns di surudeb !aroma. “Nēti ī ǁarahes ǂhâǂhâsa !oabadi ǀarihes dis ge nēsi ǁnaetihesa xū-i ase hā, os ge ministerisa hāǀaro rase !gâi sîsenǂuib tsî oresa nē mâsiba nî hā-ūbase, ǀAeǁgams !ā!khōmâis ǀkha hâ îs hoa skolgu sida di gu tawa ǁama tsî sîsenūs !oabadi meterde ǂgā,” tib ge gurisa ǂhanuǁgui-aona ge mîba. Ministeris ǁgau!nâs dis ge dana beros tsî ǀkharisi !harigu tsîn hoan ai !amǂgāsen tsî ǁkhawa nē surudeb di amaba kō!gâ tsî mâǂoa ge hâ i N$26.4 miljunsa ǀAeǁgams !Ā!khōmaisa ge mātare. Nē maris ge 28 !Khanni disa xu 12 !Khanǀgôab nē kurib dis kōses surudeb ǀguiba !khōǂgā hâ. Andjabab ge noxopa a mîs ge, ǁgam-i tsî !nanǀgaib di ǁaras ǂhanub skolgu tawas, ǀkhomas ǀkharib ǀguiba tsâǀkhā tama hâsa xawe gu hoa ǂhanub skolga !hūb a ǂhabase nēs xa ra tsâǀkhāhesa. ǁNāti ī ǁnâu!āgub tsî !gâbagus sîsenǁareb hîas ministerisa !kharaga !ā!khōmaidi ǀkha ǁîs ǀkharisi ­gau!nâs direktoratdi !nâ-ū ūhâs ge ­ǁîsa ǁnāti ī ǁkhāsib !nâ mâi hâ, maringa a hâ ǁaeb ais hoa mâǂoa hâ surudega nî mātaresa. ǁKhātib ge Andjababa ǁîb gurisa parlements di ­ǁanina a mîbas ge, ­în ra !kharaga !oabade ra mā ǂnûiǂgādi mâisan ǀkha ǁgamǁaresa mâtin nē ǀgapi !gôab ǁgam-i tsî !nanǀgaib surudega nî ǀoroǀorosa. ǁKhātis ministerisa noxopa ra ǂâi!nâǁguis ge, sores ǀgaib ǀkha ra sîsen !nanǀgaiba ǂhanub skolgu tawa hā-ūsa.   


Staff Reporter
2020-03-10 09:57:41 | 3 months ago

Be the first to post a comment...