• June 17th, 2019
Login / Register

ǂHanub ge skolgu hostel ǀorosiba nî kō!â - PM


ǀAEǁGAMS – ǂHôaǂkhanigu !nâ gere !nurihes !oagun ge ǂauna skolǀgôana skolgu hosteldi !nâ hâ!khaina a hōǁoa, hâ a !nubusib !aroma. Nēti ī ǀgôan ge ǀnî skolgu ǀgūse hâ tsî ra mātare tsîb ge ǂhanuba nē mâsibab nî kō!gâ tsî oresa !nubusib hosteldi diba nî hōba ti ra mî. Ai!â gere ǂoa wekheb Wunstaxtsēs aib ge New Erab ǂhôaǂkhaniba gere !nuri ǁaupexan 70 persentgu di ǀgôan hîa Omuthiyagwilipundi Senior Sekondere Skoli tawa ra ǂgâna ǂnaumâisa blē-omdi !nâ Kaniita ǂnaumaiǁanǁguib tsî ǀgūse ǁgoe Oshimangwa !aro!ās !nâ ra hâsa. Nē skolǀgôan ge ǂguin âna kaise !nūse skola xu ǁgoe !garo!āde xu ra hā, xawen ge nē skoli hostel-e ūhâ tama amaga hâ!khaina ra ǀawe tsî ǁkhāti ǁgūn tamas ka io kai hâ khoe-i !ûi!gâs ose nēpa ǀguri ra hâ. ǂGuro Ministers, Saara Kuugongelwa-Amadhilas ge ge mî, ǂhanub nē mâsiba ra ǂan!gâ tsî ǁîb ǁkhāsib !nâb a dīǁkhāna oresa hōs ase ra dītsâsa, xawe di ǁgoaǂuide noxopa ǂauna ǀkharigu !nâ skolgu hosteldi ǀkhais, !nubusib tamas ka io hâ!nâhe ǁoa mâsigu !nâ hâs ǂnamipe hâsa. Noxopa hâ ǁgoaǂuidi ge hāǀaro ra ǁkhāǁkhāsen!nā-omdi tsî !gao!gao ǁgau!nâs !kharaga !âga ǂnuwis, hāǀaro rag au!nâ-aona hōs tamas ka io !gaes, ǂans tsî ôa!nâdi !aroma a ǂhâbasa xūna ūhâs, !omǂkhanin tsî ǀasa ǁkhāǁkhā!khōǂgāb di ǀkharaǀkharas !oagu Namibia Senior Sekondere Sertifikati ǁNaetisa !Harib !nâ ra ǁkhāǁkhā-aona ­khāǁkhākhâide mās hâna. ǂGuro Ministers ge ge mî, nau hâ ǀkharaǀkharasin ai­gause Xrat 10 hîa ge Junior Sekondere !âba xu ūbēhe tsî nēsi Senior Sekondere !âb ­ga a !gâu-ūheb ge ge !aroma ǀgôan nî hâ!khain âna xu ǀkhara skolgu ǁga īsa tsî ǁnās ǀkha hâ!khain !nubusiba ra hō!âsa. Xawes ge ǂGuro Ministers age mî nē ǁgoaǂuidi ǂhanub xa ǂâisa ra ǂnûi-aihesa. ǁKhāǁkhā!khōǂgāb di ǀkharaǀkharas ǀkhan ge noxopa ǀnî ǁgoaǂuina ge ǀkhī: ǂgui !gôab di gôan hîa Xrat 10 !nâ soana ra ôan tsî ǁnās ǀkha !nubusib hāaro ra ǁkhāǁkhā!nā-omdi, ǂnû-ai!naon tsî noxopa ǀnîna ra !aromase.  


Albertina Nakale
2019-02-05 11:26:07 4 months ago

Be the first to post a comment...