• June 5th, 2020

ǂHara ǂkhawadīxa!nâ !hao!nāsi ǁnaetina, tib ge Geingoba ra ǁkhore


Julia Kamarengas
    
ǂKHOANDAWES – !Hūb di ǁÛb, Hage Geingob ge !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aona gere ǀkhoma in tā ǂkhâ!nâ, khoesiba khôaǁnâs ai hâ !hao!nāsi ǂūsina ǁaedi ai ǁgariǁnâhesa, aiǁgause ǂkhamǀgôade !game kais tsî ǂkham ǀgôana sîsengu !nâ mâis hân khami. Nēti ī dīǀgaugu ge ǂkham ǀgôan ǁîn di ûiga ǂuruse nî ûiǂuis di ǂhanixūse ra ī amaga. ǁKhātib ge Geingoba nē ǂgaeǂgui-aona koasa ge mā ǁîn di mā!hūs hîan ge ǁgâu!nāpe ǂkhawadība !kham!oas !oa a ūsa tsî ai!â gere ǂgan, in Namibiab ǂhanub tsî ǂhanub tsî ǂhanu-aisib mâisan tsîn ǀkha sîsenǁaresa tā ǀû, nēs !nâ-ū ǀguib Namibiaba ǂkhawadīb, !haoǀgoras tsî khoena ǂkhôadīsa xu nî ǀgorase ī xuige. Geingob ge nē gowaǂuisensa ǂoago wekheb Mantaxtsēs ain ge !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aona ǁîn di kurikorobe ǂnûsa ǂKhoandawes ai gere tsoatsoa ǁaeb ai ge dī. ǁKhā soab aib ge Geingoba kaise !haese ǂhâǂhâsasib !hao!nāsi ǁnaetin disa ǀgomǀgom!gao tsî hoa !hūǁîna gere ǂgan in !khōǀgara !hao!nāsi !gâi ǂūsin tsî ǁnaetina. ǁKhātib ge !hao!nāsi ǀhûhâsigu ai ǂgansa ge dī, in ǂgae-oasen ǂhâbasa tama ǀgorasa !hūb ǁaedi ǁaegu ǂgâxa-ūsa, nē tamas ka i o nau !hao!nāsi ǂūsi-i !naka ra ǁgaise. !Hūb di ǁÛb ge ǁîb di ǂkhîo!nâsib tsî ǂâiǂhansensa ai!gû ra !haoǀgoras tsî ǂnoagudi !kharaga !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aona ǁgaumâidi !nâ ǀhûhâsigu tsî ǂgaeǂgui-aon ǁaegu ra hâdi ǂnamipe gere gowaǂui. “ǁNāti ī mâsiba da ge ǂgao tama hâ, nē kurigu hoaga ǀgui ǂgaeǂgui-aob !naka gere !oaba khoen, ǁkhāti ǀgui !hao!nāsi ǁnaetigu, ǀgui gowab, ū!oahesa ǂgomǀgaugu tsî dīǀgauga gere saon, ǀguis khami ī !gomsi-i tsîn ǀkhaisen nēsi ǀasa ǂgaeǂgui-ao-e ǁgaumais ǁaeb ai !gomsiga ra ūhâ-aigusa,” tib ge !Hūb di ǁÛba ge mî. Kaidisidi !nâ hâ !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aon tsî gaosiǂguidi khoen ge !hūb a ǂhabase hoa haka ǁhôadi Namibiab dide xu ǂKhoandawes ai nē ǂnûsa ǁhao!nâs !aroma ge ǂgaeǁae hâ i. Senior ǀAwemā-aob, !Kung !Hao!nāsi ǂGaeǂguis dib Katoma Ngaveteneb ge ǁîb di !gâiaǂgaoba ge ū-oa ǁoa i nēti ī ǂûǂûxa ǂnûsa ǁhao!nâs tawa. ǀNî !gomsin hîa ge ǂnûs ǂhaweb di !â in ge, Tsumkwes tsî Kaiǀaub hâra ǁaegu ǁgoe daob di !gâi tama mâsib, ǀkhurub mâsib tsî noxopa ǀnîna, oresa nē ǂnûs tawa nî ôabahese.


Staff Reporter
2019-08-27 07:50:24 | 9 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...