• June 6th, 2020

ǂHaro ra !gôab ǀhubuǀhubusenxūna sîsenūs dib ǂâiǂhansens ase ī


Steven Klukowskib
    
ǂNŪǂGOAES – Ministeris ǂUrusib tsî ǀHûhâsib !Oabadi dis !naka ra ǁnā !âb hîa ǀHubuǀhubusenxūn Hîǀhurus, ǁKhaubas, ǀHubuǀhubusenxūna ǁKhaes !nâ ūhâs tsî Khoen nē mâsib !nâ hâna ǁKhawa ǂŪruǂūrus dib ge ai!â gere ǂoa wekheb Denstaxtsēs ai kurikorobe ra tsēdīhe hoa !hūbaisise tsēs hîa ǁkhaubas ǀhubuǀhubusenxūna sîsenūs tsî mā-ams ose nēti ī ǀhubuǀhubusenxūna ǁamaxūs disa gere tsēdī. Nē ǁâudīb ge Tses hîa ǁaupexa 80 kilometerga ǂNūǂgoaes !auga ǁgoes tawa ge hâ i. Geraldine Kanyingas, dana ǀhûhâsib !oaba-aos Ministeris ǂUrusib tsî ǀHûhâsib !Oabadi dis !nâs ge ge mî, ǀhubuǀhubusenxūna sîsenūs kai ǁgoaǂuis ase īsa ǀhūhâsib khoen ǂurusib, !norasasib tsî ǀhûhâsi ǁhōn ǂnamipe. “Nē mâsib ge kai !gâi tama sîsenǂuiba omaridi tsî ǀhûhâsigu ai ra ūhâ tsî kurikorobe !khare miljun khoen ûiga !hūbaib a ǂhabase ra ū,” tis ge ǀhûhâsib !oaba-aosa nēpa gere ǁhao khoena ge mîba. Kanyingas ge !aruǀî gere ǀgomǀgom!gaos ge, ǀhubuǀhubusenxūn di sîsenūs !gôab ob ra ǂharo o ra ǂharosa tsîn ministeris !oaba-aona ǀhubuǀhubusenxūna sîsenūsa ­ǁkhaes tsî nē sîsenūsa xu ra !hui !gomsin hoana oe-ams ǁkhāsib !nâ mâ tama hâsa. Ai!âs ge Kanyingasa ge mî omaridi, skolgu tsî ǀhûhâsigu khoen tsîn ǂhâǂhâsa !âsa ra ǀhurusa, !gōsase ǂkhamkhoesib hîa nēti ī ǀhubuǀhubusenxūn sîsenūs xa tsâǀkhāhe hâna mâxōǀkhās ǀkha hîa gaxu ǁaeba nî ū sîsenǂuiba ǁîn ûiga ai a ūhâ ǁkhāna. ǂUrusib mâisas ge ǂhabase ǁgoe ǀhûhâsigu ai ǂgansa ge dī, in sîsenǁareba mā sada khoen di huihes !aroma tsî nēs !nâ-ū ǁkhauba ǀhubuǀhubusenxūna sîsenūs tsî ǁamaxūs tsîna sada omaridi tsî ǀhûhâsigu !nâ tsî nēs !nâ-ū ǁawoǁawo ǂuru ǀhûhâsiga da ǂuru Namibiab !aroma nî ūhâsa. Kanyingas ge Tses ǁanǂgāsaben tsî ǁhao-aona gere ǀkhoma in ǁîn ǀoasa ǁguiǂgāsensa ǁgau tsî nēs !nâ-ū dīǀoaǀoa ǁîn mîǁguib ǂurusib tsî ǂhanuba ǁnâuǀnams diba ǁawoǁawosa. Namibiab skolgu !nâ ge 2013ǁî dīhe hâ i ǂurusib ôa!nâdi !nân ge 58 persentgu skolǀgôana ge ǁgau ǁîn ǂauxûiba ra sîsenūsa, 48 persentgu skolǀgôan ge ge mî ǁîn 14 kurina xu ǀhubuǀhubusenxūna sîsenū hâsa tsî 58 persentgu dina nē kurin ǀkha saruna ǂguro !nās ase ge ǂgaesa.    


New Era Reporter
2019-07-09 10:46:10 | 10 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...