• August 13th, 2020

ǂHaro ra !gôab ǀhubuǀhubusenxūn sîsenūs dib ge kai ǂâiǂhansens ase ī


!Gôab ǀhubuǀhubusenxūna sîsenūs dib ge ra ǂharo, Covid-19 ǁōs di ǁkhaubas ǁgaragu ases ǂauxûiba sîsenūsa a ǂkhāsa ǁaeb nēb !nâ. Nē mâsiban ge Namibiab ǀAwa!namna tsēkorobe ra !hara tsî nē ǂâiǂhansens ǀkha ǂnôa. !Hoaǂkhaib !nân ge mâtikō ǀhubuǀhubusenxūna khoena xu a ūs di !nuribas gere mā soab ais ge ǀawa!namn ǀhûs di mîgowaba-aos, Kauna Shikwambisa ǀhûhâsigu khoena gere hōhō!nâ,

ǀhubuǀhubusenxūna ǁamaxū tsî sîsenūs ǂhanusise mā-amsa tama hâsa. Shikwambis ge ge mî, hânats nî nēti ī !khâisa xūn ǀkha !khōhes kara, on ǀawa!namna ǁgoehâ ǁgaragu !oagu sats ǀkha nî dīxūxasa.”Sida ra mû!harasa !oa i ge ǀgui timî tsîs ge ǂauxûiba sîsenūsa a ǂkhāhe, on !nāsa khoena ǀhubuǀhubusenxūna sîsenūs ǀkhab ­ǁga ge a ǂhamsa tsî da nēsi ǂharo ra !gôab ǀhubuǀhubusenxūna ra sîsenū khoen dib ǀkha ǀhûhâsigu !nâ ǂnôasa’” tis ge Shikwambisa gere !nuri. Ai!âs ge !hausasen ǀhubuǀhubusenxūna a hōhe ǁkhās ǂâiǂhansens tsîna gere gowaǂui. “!Gāsa a !khais ge !nāsa ǀhubuǀhubusenxūn nēsi a hōhesa !khaisa ǂauxûi-i a ǀkhai soas !nâ. Sida ge Namibiab ǁaes ai ra ǂgan, in ǀawa!namn di mû tsî ǂgaese ība da tsî ǁnān hîa ǀhubuǀhubusenxūn ǂharugub ǀkha a ǁaxana !nuri, î da ǁaeb ai nē khoena sada ǀhûhâsiga xu ǂgaeǂgui,” tis ge Shikwambisa ǂoago ǁkhâb !nâ gere ǂgan. !Hoaǂkhaib !nân ge ǀawa!namna !kharaga!nâgu ǀhubuǀhubusenxūn N$502 120 ǁkhāsiba !khōǂgā hâna ge hō tsî 143 ǂâisāhe ra khoena !khōsis !nâ ge ū. Nē !gôaba xun ge 131 khoena a Namibiab !hūǁî, ǀgamna Somalieba xu, ǀgam Angolaǁîn tsî korona Congoba xu. ǁKhāti-i ge ǀgui Tanzanieb !hūǁî-i, Rwandab !Hūǁî-i tsî Jamaikab !hūǁî-i tsîn tsîna nē !khōhe ge khoen ǁaegu ge hâ i. ǁÎ-i hoa ǀhubuǀhubusenxūn ǁaegu ra mâǂoa !nāsase ra sîsenūhese-i ge xana-e, ǀgamǁî !khais ai mandrax-i xa ra saohese tsî ǁnāpa xu kokain poeier-i tsî ǀunis ai tsautsausa kokain-e. ǀHûhâsib ge ra ǀkhomahe in ǀhubuǀhubusenxūn ǁamaxūsa ǀawa!namn tawa !nuri tsî ǁnās ǀkha khoesi ûiga ǂoa!nâsa sâu. ǂAuxûib hîa 3 persentgu xa a !nāsa !khariba !khōǂgā hâna ǁamaxūs ge Covid-19 ǂōǂōsib ǁgaragu !naka a !khâisa.


Selma Ikela
2020-05-12 09:23:31 | 3 months ago

Be the first to post a comment...