• July 22nd, 2019
Login / Register

Hepatitis Es di khoraǂuis ge !khō!nom!nomsa tama hâ


Alvine Kapitako ǀAeǁgams-Khoen di !gôab hîa Hepatitis Esan ūhâse ǀAeǁgams di ǂnaumâi ǁanǁguigu !nâ ra !âihen dib ge ob ra ǀgapi o ra ǀgapi. Nēs ge !nāsa !âba !nubusib ǂkhari-omn dib xa ra !aromahese ra mîhe. !Ā!khōmais ge ǀgaisase ra dītsâ ǂkhari-omn di mâsiba oe-amsa tsî nēs !nâ-ū nē Hepatitis Es di khoraǂuisensa ǁkhaesa. ǂAnǂansa !gôab !nae!khaidi Hepatitis Es didi ge nēsi 167 ai mā ǁnāpab ge 20 Hôasoreb 2017 dis ai 26 ai mâ is khao!gâ. ǀGam ǀae-aon ge ǀaeǁgâus !nâ ge ūhe tsî ǀguri hâ !khaib !nâ ra ǀae!khōhe, tib ge ǂnûǁkhaeba ra permanende sekretareb Ministeris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi dib, Dr David ǀUiraba ge mî. Kaise !gâi!gâ tsî-i ge !aruǀî khoe-e ûiba ǂoa!nâ tama hâ nē mâsib hepatitis Es dib ǂnamipe, ǁnāpas ge 26 kurixa tarekhoesa ǂoago kurib !nâ ûiba a ǂoa!nâs khao!gâ. !Nāsa khoen hîa ǀasase nē Hepatitisa ra hō!nâhen ge Havanas tsî Goreanxab hâkha ǂnaumâide xu hâ. Ai!â gere ǂoa wekheb Donertaxtsēs aib ge !nakaǂnôa ǂnûǁkhaeba-aob United Nations Children’s Fund (UNICEF), !Hûǁaresa ǁAedi ǀGôaron ǂGaes ti ǀgui a ǂansas dib Marcus Bettsa, New Erab ǂhôare-ao-e ge mîba, UNICEFS ǁîs di omkhâisens !âǀhuru-aon ǀkha ǀhao hâse ǁnātikō ǂâisa ǀAeǁgamsa mā tama ge hâ i, !gōsase ǂkhari-om mâsiga !gâi!gâi!nâs tsî !anu ǁgam-e ǁawoǁawos, ǂhanub ge aibe !garo!ā ǀkharigu hîa kaise ǂkhawusa mâsib !nâ hâga ǂâisa ǂnûi-aisa gere ǂgao amaga. Nē khoraǂuisens Hepatitis Es dis hîa ge ǂoago kurib Hôasoreb ǁaegub khami a ǂanǂuihes ge sao ra ǂnaumâi ǁanǁguigu !nâ tsoatsoa hâ: Havanas, Goreanxab, Hakahanas, Greenwell Matongob, Ombillis tsî Katuturas ǂhabase. Dr ǀUirab ra mîsa !oan ge !nāsa ǀae-aon Hepatitis Es dina Havanas tsî Goreanxaba xu hâ. ǂUrusib ministeris ge a ǁaxa ǂurusib ǁgau!nâde ǀhûhâsigu ǁanina māsa tsî ǁîna ra ǂgaoǂgao!nâ !anusiba ūǀgaras, ǁgam-e ās ai!â daoǂuis tsî hoaǁae !omga ǁās tsîn ǂnamipe.
New Era Reporter
2018-01-09 09:56:59 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...