• September 20th, 2019

Hepatitis Es ge ǁkhawa ǀnî khoe-i ûiba go ū


Hileni Mwandingis
    
ǂKHOANDAWES – Sîsenǀgaugu hîas ge ǂurusib departements tsî ­îs !âhuru-aon tsîna a ūs in Omaheke ǀkharib !nâ Hepatitis Es di khoraǂuisens tsî khoena ûiga ǂoa!nâsa ǁkhaes ge, ǁgausen-i rasa !oa sîsenǂuiba ūhâ tama hâ, nē ǀkharib !nâs Hepatitis Es khoraǂuisens tsî ǁōgu tsîna ra ǂharo amaga. ǀGūǁares ge Ministeris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi disa Omahekeb !aroma māǂui hâ i !nurib !nâ i ge ra ǁgausen, ǁnāpab ge 41 kurixa aorekhoeb, Kannan C ǂnaumâi ǁanǁguiba xu ra ǂoaxaba ai!â gere ǂoa wekheb tsoatsoas ai Hepatitis ǀae!khōdeb ra !khō!oa hîa ǀAeǁgams ǀaeǁgâu-i !nâ a ǀomǀunisa. Nē khoeb ge a ǁnā khoen di ǀgui, nē kurib !Khanni !nâ a hō!âhe, o ge supuse a ǂanǂuiheba nē ǁōsab tani hâse tsî ǂKhoandawes ǀaeǁgâub !nâ a ūǂgāhe tsî ǁkhā !Khanni !nâ a ǁnāxūheba. ǁîb ǂurusib ge mîhe rasa !oa !gâise gere ai!gû, ǁnāpab ge ǀgūǁ­ae ǀAeǁgams ǁga a ǁgôaxa tsî ǁkhawa a ǀaesens kōse. ǁÎb ge tsēs ǁōb nîs xa !gau hîa ǀaeǁgâub !nâ ǁ­goe kaihe tsî sao ra tsēs ai nē Hepatitis Es xoxoros xa !aromahe hâse ge ǀomǀuni. Ai!â nē !nurib !nâ ge ǂoaxas ge ǁnāpa ge ôa!nâde a dīhe 80 !nae!khaide xun !huri!hurisase 44 khoena Hepatitis Esan ūhâsa ge ǁgausa. Nē khoen hoan ge a ǂKhoandawes ǂnaumâi ǁanǁguigu di, ǀgui khoe-i ǀgui-i !Uri!khubis ǀgūse ǁgoe !garo!āsa xu hâse. !Nāsa !gāsasibab nē ǁhōb ǂnamipe nî mâseb ge a ǀgūǀkhāhe soab aib ge Omahekeb Dierkteri ǂUrusib dib, Jeremia Shikuloba ge mî, nē ǁōs os ra khoraǂuisen o ra khoraǂuisensa, ǂkhawusa tsî ǀnîba ǀkhais ǀkhasa ī ǂkhari-omn mâsib xa ra !aromahese. Shikulob ge ge mî !anu ā­ǁgam-i tsî ǂkhari-omna ǂnâumaidi ǁanǂgāsabena mās kai ǁgoaǂuis ase !ā!khōmaisa ībasa. Nausan ge nē kurib !Khanǀgôab !nâ tsoatsoa tsî !anu āǁgam-e ǁanǂgāsabena sī !naoǁnâba tsî ǁaerob ǀguiba nî sîsenūhese ǂkhari-omdi tsîna Kannan C ǂnaumâi ǁanǁguib hîa kaise a ǂkhawusa ǁanǂgā-aona ūhâb !aroma gere dī, xawe hâ !khais ge nē !oabadi hoa khoena hōs !aroma ī ǁkhā tama hâsa. !Nurib !nâ i ge a !gāsa 80 persentgu khoen nē Hepatitisa ūhâse ge !âihen, Kannan C !âba xu hâsa. 


Staff Reporter
2019-05-21 10:35:14 3 months ago

Be the first to post a comment...