• July 16th, 2019
Login / Register

Hepatitis ge ǂgui khoena ra tsâǀkhā HIVs xa


ǀAEǁGAMS – Hoa !Hūbaisi ǂUrusib ǂNûiǂgās (WHO) ge ǀhûhâsigu khoena !khâikhom tsî ge mî hepatitis !nāsa khoena HIVs xoxoros hîa AIDSa ra !aromas xa ra tsâǀkhāsa. Hoa !Hūbaisi Hepatitis Tsēsa ǂâiǂâisens hîa kurikorobe 28 ǂKhoesaob dis air a tsēdīhes tawab gere gowaǀîsa mā soab aib ge Dr Petrus Mhatab WHOs dib age mî “nē !gomsib ge HIVs xa a kai ­îb ǂgui khoena ra tsâǀkhā amaga.” ǁNāpa di ge koro !kharagagu hepatitis !nôade hâ ǂgaiǀons ai A, B, C, D tsî E hâde. Hepatitis A tsîra ge !khōsase khoe-e xu khoe-i ǁga am!nâs !nâ-ū ra hâ ǂhīgude ra !aroma tsî ǁkhōǁkhōsa ǀaen tsî khoraǂuis ǁnā ǀaeb disa ra !aroma. Hepatitis B tsî Cs tsîra ge ǀurisa ǀaob, aosenni, ǀūb, ǁgamrogu, ǀkhûib tamas kai o nau hâ ǁgamhaba hâ xūn xa ra !aromahe tsî ǁkhōǁkhōsa ǁōn tsî âiba toa tama !gomsina hā-ūba ǁkhā. !Gôakhâigu hîa WHOs xa ge māhegu !oagub ge Namibiaba, ǁîb tsîn ǁnā !hūgu hîa ǀgapi !gôab ǂhīgudi Hepatitis Bs dide ūhâgu di ǀguise ra ǁgauǂuihe. 2013ǁî kurib di !gôakhâigu laboratoriumdi !nâ-ū ge hōhegu ge ra ǁgau Namibiab !nâs Hepatitis Bsa 11.6 persentgu ai, Hepatitis Cs xa ǁkhaisa persentgu ǀkha gere saohese tsî !nonaǁîse Hepatitis Asa 1.3 persentgu ai. ǁNā !âidi gere dīhe ǁaeb air a ge Hepatitis D tsî Es hâra !âide ge dī i. Mhatab ge !khâikhom tsî ge mî, Hepatitis Bs ǁnaetisase Namibiab !nâ ra hō!âhesa tsîn ǂauna khoena ǁîsa tani hâ xawe ǀnîsi ǀūs ǀguisa īsa. !Aruǀîb ge ǁ­îba ge mî, khoe-e xu khoe-i ǁga ra mā!kharuhe Hepatitis B tsî C hâra kai ǂurusib ǁgoaǂuise īsa Namibiab ǀguib ose xawe hoa !hūbaisise. Hepatitis B tsî Cs tsîra ǁaupexa 325 miljun khoena hoa !hūbaisise tsâǀkhā hâ tsî nēs ǀkha disi !nāde !nāsa !gôaba ūhâ HIVsa ūhâ khoen xa !khaisab ge Mhataba gere ǁgui!ā. WHOs di !hūǂnû­khaeba-aob, Dr Charles Sagoe-Mosesi ge ge mî, 70 miljuns xa a !nāsa khoen Afrikab !nâ Heatitis B tsî C hâra ǀkha a tsâǀkhāsa !khaisa.


Alvine Kapitako
2018-08-14 10:14:08 11 months ago

Be the first to post a comment...