• July 4th, 2020

ǂHôaǂgares ǂhôaǂui-aosisa xu danas kōse – Desre Esme Christiaans


Paheja Siririka
    
ǀAEǁGAMS – Mâ khoe-i hoa-i ge īsesa ūhâ ǁgams !aroma - !nakaba xu ge tsoatsoase da ge īsesa ūhâ tsî ǁnās ge Desre Esme Christiaansa ǁaraǂui tama hâ. Kaisames di danas, ǁîs di sîsenǂgaroba 2006ǁî kurib ai ge tsoatsoas ge nēsi ǁîs hoan xa a ǂkham danas Kaisame FM, !nāsase Damara/Nama ǂHôaǂgares ti ǀgui a ǂansas disa.  Christiaans ge ǁkhaeheǁoasa dâb ǀkha ǁîs ǀasa !ereamxasiba nēti ra ǁgui!ā “Nē !haros !nâ ta ama mâs ge noxopa hā te tama hâ, xawe ǁîs !khōǂgā hâ ǁkhāsib !oagu ta ge ǂgui!nâgu tsâsiga ūhâ tsî ǁkhāti ǁgoaǂuis a !khais tsîna ra ǂan!gâ.” Christiaans ge di ǁkhāǁkhāǂuisens ǂhôamāǂuis texnoloxib dis hîas ge College of the Arts !nâ-ū a hōs tsî Namibiab Universitaits ǂAns tsî Texnoloxib (Nust) dis !nâ-ūs ge dītoa xrati, ǂhôares dib hân ge ra !aroma Christiaans ǀguixasiba ǂhôaǂgare !oabas !nâ hâsa ūba hâsa. ǁÎs ge 2006ǁî kurib !nâ, College of the Artsa xu Kaisames tawa mîsa ǁaegu ǀguiga ra sîsense, ǂkhamkhoen ǁkhoab ti a ǂansa proxramma ge ǂhôaǂuitsoa tsîs ge 2009ǁî kurib !nâ ge !gaeǂgāhe. ǁÎs ge ǂhôana ǀhaoǀhao tsî ǀaweǁguis kōse sîsenkhâisen tsî nēsi kaisames danasis kōse go sī. ǂKhamkhoes hîa a 32 kurixa tsî ǁîs xa a kai kurisan tsîna nî ǂgaeǂguise is supu tama soab ais ge ǁîsa ge mî, 80%gu di kurisan a ǁaupexa ǁîn tsîna ǂkham khoe, kurina ǀguipa !goaxa tsîn nēsis kōse ǂhâbasa ǂkhâ!nâsa ra mā si !khais a ǁgauǁgausa !gâi sîsenǁareban ais ǁga nî ūhâsa. ǂGaeǂguis !nâ mās !harib ais ge Christiaansa ge mî, hoan !goaxa ǁaeb mûǂuiba ūhâs ǁga ra !oasa, tsî ǁnās ge ǁîs Kaisamesa ūbā hân di ǀgui. ǁNāti ī mûǂuib di ǀaweǁguib hîas Kaisamesa ǀnai ūhâba sîsenxa kai tsî ǀgapi !harode sī!nâs ge ǁîs tsî ǁîs kurisan di ǁgūba. Namibiaǁîn mâtikō ǀnōb ai ǂhôaǂgaresa ra !gâs ais ge ǁîsa ge mî, khoen noxopa ǂhôaǂgaresa ra !gâsa. ǂHôaǂgares ge !urus ǀhûhâsi hâǁareb disa, nausas ǀasa texnoloxigu ǀkha ǀnûgus !nâ ǂgaoǀkhāsa ǂhôana mā!kharus !nâ hâ xawe. ǁAupexan ge hanan nî hoa ǁanǂgāsabe tama is karao, ǁaupexa 90 persentgu dina ǂhôaǂgaresa ǁnâus ǁkhāsiba ūhâ tsî NBCsa ǀgūse ūhâ. Christiaans ge Namibiab ǂkhamkhoena gere ǀawemā in ǁîn a ǀnamsa xū-e dī.


New Era Reporter
2019-08-27 07:49:04 | 10 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...