New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀHôakao mâsib !naka !hūba xu ūǂuihe hâ Namibiaǁîdi oahās

ǀHôakao mâsib !naka !hūba xu ūǂuihe hâ Namibiaǁîdi oahās

2022-07-12  Paheja Siririka

ǀHôakao mâsib !naka !hūba xu ūǂuihe hâ Namibiaǁîdi oahās

!Auga!hūsi !gaeǁaredi ministers, Netumbo Nandi-Ndaitwas ge 30 Gamaǀaeb 2022 dis ai ge mî, ǁnāpa ge !hūba xu ama tama ǀgaugu !naka ǂgomǂgomhe tsî !hūba xu ǂoa hâ i 31 khoede xu di 21 khoede !norasase ge oahāsa. Nē khoedi ge koma !gâi sîsenga mîǁguibahe hâse ǂnûǁkhaeba-aon !nâ-ū, nē kurib !Khanǀgôaba xu Omans hîa Asiab !nâ ǁgoes ǁga !nariǀgaub !nâ ge nanaǂuihe. ǀNî khoedi gen au ǀkhāb ai di ge sī a hō!â hō!âde xu, ǀaokhoena gere ǀkhoma huiba hōbahesa î di Namibiab ǁga ǁaru-oa. “!Nurihe rasa !oa di ge nē khoede, Namibiaba xu ǀguiǀguibe auton ai garu ra ǂoase Suid Afrikab kōse sī tsî ǁnāpaxu Oman !hūb ǁga, hoa ǂkhanin nî ǂhanus kara o gere ǁkhana. ǂKhanin ge Omanni !nâ ǂnôa nē sîsenni dīs !aroma !gaesa khoen xa gere kō!gâhe, xawe Suid Afrikaba aibe hoa ǂkhanin nî !gâis kōse nî !âu!nâhe !hūse ra sîsenūse,” tis ge Nandi-Ndaitwahsa ge mî. ǂÂihe rasa !oan ge sîsenaona koma ra ǂhâba sîsenmā-aon Omanni dina, Namibiab !nâ hâ khoe-e marina gere sîba, ǂhâbasa xun hîa anikunis mātares tsîna !khōǂgā hâse nî īǁkhā kaise. “Hāǀaro rase, i ge Namibiab ǂnûǁkhaeba-ao-e nē khoede xus tsîna marina gere ǂgan, sîsen-e hōbas !aroma. Hanats ga Ommani !nâ sī tsî sa sîsenmā-ao-i ǀkha ǀhaotoa, ots ge sa pasports tsî selfonni tsîna gere ūǀhanahe tsî ǀasa sîsenǁnâugus xoaǁguib hîa Arabise gowab !nâ a ǂgaekhâisaba xoa!gaosa gere ǁgariǁnâ-aihe,” tis ge ministersa ge mî. ǁKhāti gere !nurihes ge nē khoedi īǁoasa mâsigu !naka 19 irga, tsēs !nâ, hoa wekheba gere sîsensa. Nē khoede nē mâsiba xu huiǂuis !aromas ge ǂnûsa Denstaxs, 13 Gamaǀaeb 2022 dis ai Interpol-NCB ǀAeǁgams din tsî Interpol-NCM Muscats din ǁaegu ge hâ i, īǁkhāsigu mâtin nē khoede aibe !norasa !khaiba !oa nî ī-ūsa !hoaǂams ase.  “ǂKhawadīb !nuri!gâs ǁhōb ge ge dīhe tsî noxopa ôa!nâs !naka garu tsî ǁgauǁgaun nî hōhe tsî ǁaeba ǁhās karao, o ǀhapixana !khōsis !nâ nî ūhe,” tis ge ministersa ge mî. Ministers gere mîsa !oan ge ǁnā sîsenmā-aona ge mî, ǁîn nē khoede nî !nora kaisa, ǁîn ge nē khoedi ai ǀoasa mî-am!nâ-e ǀhonkhoen ase ūhâs !aroma a mātare maridi hîa N$37 000 tsî N$50 000 ǁaegu hâden ga a mātare-oahe ǁaeb ai ǀgui. Ministers ge Namibiaǁîna gere !khâikhom, in ǂōrisasib ǀkha hâ tsî tā nēti ī !nuidi !nâ !khōhe. ǁKhātis gere !khâikhoms ge Namibiab tsî Angolab !hūǀgoras !nâ-ūs tsînan ra Angolaîna nau !hūgu ǁga !nariǂuihesa. 


2022-07-12  Paheja Siririka

Share on social media