• July 17th, 2019
Login / Register

Hornkranz sîsenǀgaub ge !gâna ge sī!nâ - ǀawa!namn


ǀAEǁGAMS – Nausan ge ǁnāpa !gâi tama sîsengu ǂnamipe ǀnî ǁhôade xu ǂkhîo!nâsibib ǁgâiǂuisende Hornkranz ǁNāǂamdi ǂnamipe hâ i, xaweb ge nē ǂkhawadība ǁkhaubas sîsenǀgaub hîa ǀawa!namn tsî ǁkhaubas mâisan ǀhûǁare hâse sîsens diba, kaise ǂauna !gôab di !hūǁîn xa ge ǁkhoreǁharehe tib ge Namibiab ǀAwa!namn ǀHûs !Nakaǂnôa Inspekter-Xenerali Sîsenǀgaugu dib, Oscar Peter Embubuluba ge mî. !Nakaǂnôa Inspekter-Xenerali Sîsenǀgaugu dib ge ai!â ge mî, nausas mûmûsa ǂharosa ǂkhawadīb ǁaxasin !nâ ǂoago kurib kaitsēdi ­ǁaeb, Hornkranz ǁaxasigu dis !nâ ge mûsa isa !kharu ge kurigu di ǁkhā ­ǁaegu ǀkha i kara ǀgoweǀnōhe o. ǂKhawadīb ǁhōn hîa ge a !nurihen ge ge 925 i ai!â gere ǂoa kurib di ǁkhā ǁaeb ain ge 717 ǀguisa ī hîa. ǁÎs hîa ge hoan ǂamai gere !khāǂoas ge surigu-ai !gao!gaosa ǂkhawadība 268 !nae!khaidi ǀkha, omkhôaǂgâsa sao rase 102 !nae!khaidi ǀkha tsî ǀgai!khōdi ǁhōna 87. Sao rasen ge ǀhubuǀhubusenxūna ra sîsenūse tamas ka io ūhâsa 78 !nae!khaide tsî 66 ǁhōna ûitsamaxūn !narisa. Embubulub ge ­ǁgui!ā tsî ge mî, Hornkranz ǁNāǂamdi !kharaga tsâǀgaugu ǀkha ǀhûhâsib khoen xa ge ǁkhoreǁharehesa. “ǀNîn ge !gâi ǀgaub !nâ ge ū!oa, naun Namibiab ǁKhaubas mâisan nēpa ga ǀhû tama hâ tsî ǀawa!namn ǀguina ǁîn sîsenna ga dī hâ ti gere mî hîa,” tib ge Embubuluba ge mî. Hornkranz sîsengu ge 22 !Khanni dis ai ge !gûǀam ǁnāpab ge !Hūb di ǁÛb Hage Geingoba ǂoago kurib 21 Hôasoreb dis ai nē sîsenxasiga ǂhanusise a ǀhui-ams khao!gâ. !Kharaga !âǀhuru-aon ǂkhawadība ra !kham!oan ge nēba ge !â i, ǂgaiǀons ai Namibiab ǀawa!namn ǀHûs ǁanin, Namibiab ǁKhaubas !Nans ǁanin, Namibiab Tsūdī-aon !Oabas ǁanin, !ā!khōmais !oabadi tsî !kharaga !âǀhuru-aon tsîna. “Hō!â da ras !oagub ge nē ǀhû hâse ge dīhe sîsenna !gâi sîsenǂuiba ge mā,” tib ge ge mî. ǁGoaǂuidi ǂnamipeb ge Embubuluba ge mî, ǁîn ge ǂhâbasa !gôab mâisana ūhâ tama hâ isa. Sao ran ge ge ǀhanahe nē ­ǁaeb !nâ, 3 759 ǀgôan, 1 320 pangagu, 516 skuruwedaraern, 385 !hôadi, 27 !apudi tsî 3 ǀhuru !apun tsîna. !Kharaga ǀhubuǀhubusenxūn N$5.6 miljuns ǁkhāsib din, N$5.3 miljuns ǁkhāsiba ūhâ xana-i tsîn ge ge ǀhanahe. 127 Namibiaǁîn, !nani Zambiaǁîn tsî ǀgui Suid Afrikaner-i tsîn ge !khōsis !nâ ge ūhe. 
 


Selma Ikela
2019-01-29 10:26:17 5 months ago

Be the first to post a comment...