• August 18th, 2019
Login / Register

Hoveka maningire otjiwana tje okupukata ombuaneno


Ozondangere mazerongere okutuapo oruzenga peyendo romuyaruke Ombara Kaveriua Hoveka pomayamberero wonganda ya Tjimana omayuva womasuviro ngazuko mOmauezonjanda tja Pukiro. Omuperende Charles Tjatindi/NAMPA   OMAUEZONJANDA - Ombara Turimuro Hoveka wOnganda yOuvara wa Hoveka  maningire otjiwana tje okupukata ombuaneno nokuyandja ombango kombuiro yotjiwana tje kutja omongurisiro yombuikjo yatjo poo omondunino yatjo. Hoveka nguakambura otjihavero ihi kombunda yondiro yerumbi re omuyaruke Ombara Kaveriua Hoveka mo 2011, matja Onganda yOuvara wa Hoveka yakuramena ombuiro yaavehe mbekayenda kehi youvara wayo. Eye omambo inga weyetenene Osondaha pomayambero wOmbara Nikanor Hoveka. Nikanor wari omunane wonganda yOuvara wa Tjimana nganduu mondiro ye mo 1951, nu nai ombura oitja 46 yomazemburukiro we. Ombara Turimuro Hoveka werihekene kondua yao ya Hoveka nounepo warue woviwana vio Vambanderu nOvaherero okuyandja omasa kongondjero yOtjisuta okuyandjera ozondekurona zaimba mbata mOtjitiro Otjindjandja tjo 1904-1908 okumuna ihi tjitjevepuire. “Ete atuhe owete otjiwana tjimue, kutja tuazirirepi. Munao otjimatuhepa okuyandja oruvara kOtjisuta mena rokutja ete atuhe Otjitiro tjetutuna. Omena rOtjitiro tjituhupa otja tjituhupa ndinondi,” eye matja. Hoveka waraere otjiwana kutja Nikanor Hoveka wakara norupa orumunikua mongondjero yongutukiro ya Namibia mokuvatera ovaruire vongutukiro, muwo mumuari okuvatera Operesindenda Ondenga, Onongo Sam Nujoma, okutaura mehi. Omuyaruke Nikanor Hoveka wina utjiukirua kokuhongorera ozongondjero zokupandura Ovaherero nOvambanderu motumbo tuohangauti nohuurire, nokuvevatera okuye kuveturisa mEpukiro pokati ko 1923 no 1924. Omayamberero wombura indji yawirire puna omaisakero wonguyu kewe rongungu yomuyaruke Ombara Sylvanus Hoveka. Sylvanus wari yiumue waimba mbapunguha oruveze ruao orungi motjirua tjomazemburukiro kotjiveta wo Nganda yOuvara wa Hoveka. Ozombara peke peke mumuna yOnganda yOuvara wa Maharero, nOuhonapare wOmbazu wOvambanderu  zari pomayambero inga. (NAMPA)
New Era Reporter
2013-11-29 20:07:15 5 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...