• April 18th, 2019
Login / Register

!Hūǂnûǁkhaebadi tarekhoedi ge ǂhâhâna ra kō!gâ!khaiba ge ǀkhae

Languages
Languages

Sîsenao-i xa xoahe hâ ǀAeǁgams-ǁAupexa 300 ǁanin !kharaga !hūǂnûǁkhaebadi Namibiab !nâ hâdi din ge ai!â gere ǂoa Fraitaxtsēs ai ǀAeǁgams !nâ mâ hotel-i tawa mariǀhaoǀhaos ǂûǁae-e ge ūhâ i. Nē ǂûǀhaos ge !Gaeǁares !Hūǂnûǁkhaeba-aogu Taradi dis xa ge ǀaweǁguihe hâ i. Kiki Gbehos, ǁanǂgāsabe !khōdana-aos United Nations dis Namibiab !nâs tsî ǀasase ge ǁgaumâihe presidents !Gaeǁares !Hūǂnûǁkhaeba-aogu Taradi dis, Ida Alina Sallehs hâra ge N$100 000 marisa ǀkhaeb ase Mammadu ǂGaesa gem ā. Nē ǂGaes ge !oaǀgôan tsî supuse tsâǀkhāsa ǀgôan di senters hîa Otjomuise ǁAnǁguib, ǀAeǁgams !nâ ǁgoeb !nâ mâsa ra ǂnûǁkhaeba. Nē marisihuib ge kai mâxoǀkhās ase nē ǂGaes di !huis mâisas Agnes Albrechts !aroma nî ī, în nē sentersa khoraǂui tsî noxopa ǂgui ǀgôarona ǀaro in nēpa Mammadus, ti ǀgui a ǂansa senters tawa hā ǁhao, kō!gâhe tsî ǁgau!nâs ǀkhāb ai ǂkhâ!nâsa !khō!oa.
New Era Reporter
2017-09-26 10:32:09 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...