• August 18th, 2019
Login / Register

ǀHûhâsib hostels ge kharoga go !khō!oa


  KAKEKETES – Cocoma Junior ǂAm Skoli hîa Kakekete !garo!ās di kaise !nūse ǀgoms !nâ Ndiyona ǂGiǂgoǁhûi!nâǂharis !nâ ǁgoeb, ge kharona ge !khō!oa, !nubusib hîa ǁnā ǀhûhâsi hostels tawa hâba oe-ams ase. Skolǀgôan hîa ǁnā hostels hîa !naon, ǀgân tsî ǂhaub ǀkha a kurusas !nân ge ǀgôana !hūb ai mataradi ai ra ǁgoe. Nē hostels ge ǁkhāti taniǁkhāsib âsa !nā hâ ǀgôan xa ra hâ!nâhe. Cocoma Junior ǂAm Skoli nēb ge 101 ǀgôana Xrat 1-4 kōse ūhâ, ǁ­îna xun 84na nē ǀhûhâsib ge aitsama a om hostels !nâ ra hâ hîa. Roama Gates ti ǀon hâ ǂharuguǁgâub, Ondangwas !nâ mâb di Robby Amadhilab ge ǂoago  wekheb di Mantaxtsēs ai 30 kharoga nē hostelsa ge ǀkhae. Amadhilab ge nēsa ǁîb tsî ǀhōsan huib ǀkha ge dī, in nē ǀgôaron hîa ǂhâsib !nâ hâna hui. Nē kharogu ge ǀgam khoen xa a ǁgoe-aihe ǁkhāse a kai tsî ǁnā-amaga !nanidisi ǀgôana ǁgoe!khaiba ra mā. “Kaise i ge ǂhâbasa ǁgau!nâs ǂhâs hâ huiba nî māhesa. Nē mâsib kharon !nubusib dib a !khōǁnâ!nâsa videob hîa facebooks ai gere ǁgauheb xan ge ǂgui khoena ge burugâ, xawe ta ge tita aitsama ǁnāpas kōse ge sī tsî ti mûra ǀkha amaba mû tsî ge ǂan. Nē ǀgôan ǀguin ose xawe ǂguida âda ge nē mâsigu !nâ ge !kharu, amaga i ge a ǂhâbasa !khōǁôagu tsî da ǂharugu-aoda ase sada ǀhûhâsiga nî kō!gâsa,” tib ge Amadhilaba ge mî. Nē skoli ge a ǂhanub di skol tsî skoldanab tsî ǀgam ǁgau!nâ-aon hîa Universitaits Namibiab dis tawa ra ǁkhāǁkhākhâisenra, ǁnā proxrammi hîa ministeris ǁgau!nâs dis xa ge ǂgâxa-ūheb !nâ-ūra tsîna. Cocoma Skoli ge ǀgam ǁgau!nâ!nā-omra tsî xūsâu!nâ-oms tsîna ūhâ. ǁKhātib ge skola Khaudum !Haosi ǀGuru!hanab !aub!ûi!gâs !âb !nâ mâ tsî hoaǁae !aubǀgurun ǀkha ǀguipa hâ. ǀNî !nāden ge ǀgôana skola xu ra hâbē, daob !nâ skol!gûn !goaxa hîa ǂkhoan ǀkha ǀhao tsîn ra !khoe-oa amaga. 
Skoldanab Moses Ndumbab ge ge mî “Nētsē da ge kaise ra !gâiaǂgao, kharoga da sida ôaron !aroma go !khō!oa tsîn ǁîna ǁgoe-aixūna go hō amaga.”


John Muyamba
2019-03-12 10:08:38 5 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...