• December 5th, 2019

ǀHûhâsib ǂnûiǂgās ge ûiga ra ǀkharaǀkhara


Aletta Shikololos

ǀAEǁGAMS – Sîsenosib tsî ǀgâsib tsîn ge tsēkorobe ǁnae-ams ase ge hā, !gōsase ǀAeǁgams !nâ, nausas ge ǁnāpa Lidar ǀHûhâsib ǂNûiǂgāsa hâ hîa ǁnaetisa ǂnûiǂgādi ǀguis hîa khoena huis ase hâ tamasa xawes ge ǁîsa khoen hîa ǀgâsib xa !khō!ganuhe hân di ûigu !nâ mûmûsa ǀkharaǀkharasiba ra ǂgâxa-ū. Lidar ǀHûhâsib ǂNûiǂgās ge ǁaegub !garo!ā !âb ǀAeǁgams dib !nâ ǂnôa tsî ǁîs proxramgu ge sîseno ǂkhamkhoesiba ǁāǁā tsî hui!nâs ǁkhāsiga mās !nâ-ūs tsî nēs xōǀkhā ǁgau!nâs ǁkhā­khāsens ǁaxasina tare !guniǀgôadi tsî supuse tsâǀkhāhesa ǀgôadi Katuturas ǁaegub dide ra mā. New Erab ǂhôare-ao-i ge ǁnā ǂnûiǂgās tawa a sī ǁaeb ais ge nē ǂnûiǂgās di sîsenǂui ra mâisas Serlyn ǀKhaxasa ge ǀhawe i ǀnî tare ǂkhamkhoes hîa Katuturas di !hūdaogu !âba xu hâsa, tarekhoe ǀaesenni !aroma ra sîsenūhe !apin di huiba mās ǀkha. Nē ǂhôare-ao-i ge !nurisa !oas ge ǁnā ǂkhamkhoes di ǂhâsiba kaise !haese ge dīǀoahe tsîs ge nēsa ra ǁgau ǀkhomxaǂgaoba ūhâ khoen tsîn noxopa sada ǁaegu hâsa. New Erab ǂhôare-ao-i ǀkhas gere ǁgamǁare soab ais ge ǀKhaxasa ge mî “Sida ǂnûiǂgās ge !nona !kharaga dana !khaidi ai ǂnâisa ra ǂnûi, !gōsase ǂâisa tare ǂkhamkhoedi hîa a !guni tsî kaise ī tama mâsiba xu ra ǂoaxadi ai.” Ai!âs ge ge mî “Nēsis nē ǂnûiǂgāsa ǂhanusise ra dīs ge ǀgui kaidisis xa a !nāsa tareǀgôade mâ!gâsa skolǂgâs ǀkhāsa tsî ǁnās xōǀkhā ǁîde ǁgâusîsenni ǀkha hui, khomais turaba ǂgaoǂgao!nâ, ǂûma, ǂhâbasa !hoaǁarede dī-ū !gomsin hîa diga ūhân ǂnamipe. ǁKhāti da ge !kharaga ǁgau!nâs proxramgu tsîna senters tawa ra mā, ǂgaiǀons ai !omn ǀkha xūna dībasens !aroma a ǂhâbasa ǁkhāsiga tareǀgôadi !aroma ǀhûhâsib !nâ tsî ǁîde nēs !nâ-ū ǁāǁāsa,” tis ge ǀaro. ǁNāpas ge a dîhe mâtis ra !augaba xu hâ marisi ǂkhâ!nâs huib ose nēn hoana dīhōsa, os ge ǀKhaxasa !eream tsî ge mî “Nē ta ra ti ǀhûhâsib !nâ dī sîsen-i ge ti ǂkhamsisa xu ti ǂgaob ai ǁgoe xū-e. ǂAn ta ge a mâtikōse i supu tama hâsa, ǂkhamsis !nâts hâ hîa ǀgôa-e hō tsî hoa ǂhâsigu !nâ dīǀoaǀoabahe tama isa, ǁnā-amagab ge nēba a ti ǀgau nauna huis diba.” 


New Era Reporter
2019-06-04 09:38:01 | 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...