• July 3rd, 2020

ǁHûi-aon xoamâisens ge kaise go ǂau i ǀKhomas !nâ


   ǀAeǁgams – ǀOro tsēdi ǀguidi nē hāǀaro ra xoamâisens ǁaxasib nî !gûǀams xa !gau hâ, xawes ge xoamâisensa kaise ǂause gere ai!gû. ǁHûis ǂHanumās, 38(1) ra mîsa !oas ge hāǀaro ra xoamâisens ǁhûi-aon disa 18 tsēdi ǁaeb !nâ nî dīhe tsîs ge ǁHûis !Nansa nē ǂhanumās ǁgaragu !naka nē kurib xoamâisendi ǀkha 8 ǂKhoesaob dis ai ge tsoatsoa tsî 27 ǂKhoesaob dis ai nî ǀam, !Hūb di ǁÛb Hage Geingob ge ǂanǂan khami.

New Erab ǂhôare-ao-i ge ǀnîkhamikō xoamâisens !khaiga ǀAeǁgams tsî ǂnamipeb !nâ ge sari hâ i tsî ǂguiga xoamâis mâisan ǀguin ǂnôase ge hō. Dî!nâǁgamǁare-i hîab ge New Erab ǀkha ūhâ i-i !nâb ge ǁHûidi Ôa!nâ!nans Namibiab dis (ECN) ǀKhomas ǀkharisi !khōdana-aob Hendrik van Wyka ge !khō!gâ, nē xoamâisendi ǀKhomas !nās !aromasa tsoatsoasa xu kaise ǂause garusa. Nēsis kōsen ge 25 000 xu 30 000 kō !gôab khoen ǀguina nē ǀkharib !nâ xoamâisen hâ. “Nē !gôab ge kaise a ǂam, ǁnaetisase da ge 50 000 xu 70 000 kōse ǂguro ǀgam wekhekha !nâ ǀnai ra xoamâi. ǀNîsis ge khoen di xoamâisasen tama isa !khaib mâsigu xa ra !aromahe, tita ge a ǀū. ǂGom!gâ ta ge ra ǀuni tsēdi !nâb !gôaba nî ǀarosensa,” tib ge ge mî. Van Wyki ra mîsa !oan ge !nāsa ǁanǂgāsabena noxopa ǁîn di 2014ǁî kurib ǁhûis kartde !amkuse ūǀgara hâ tsî ǁhûi!nâǂhari-i tsîna ǀkharaǀkhara tama hâ tsî ǁnā-amaga xoamâisen-e ǂhâbasa tama hâ. ǀKhomas ǀkharib ge 10 ǁhûi!nâǂharide ūhâ 104 xoamâisens !khaidi ǀkha, mâs hoasa mûǂamao-i tsî ǁî-i !naka hâ sîsenaon ǀkha. ǀKharisi !khōdana-aob ge ge mî, ǁîn a ǀhawe ǁaegu Mantaxtsēde xu Fraitaxtsēdi kōse 17:00 khao!gâ khoen ga sîsenga xu xorehe o ra hâ. Moses ǁGaroeb ǁhûi!nâǂharis hîa hoadi xa a kais ge ai!âkam Satertaxtsēs !nâ 1 000 khoena ge xoamâi. Van Wyki ge ge mî, xoamâisenaona ǂnûi!khunibas !gomsiba nî tama hâsa, sîsenaon ǁnāti a !amǁaresa !hūǁîgowagu !hoa-aon ase xui-ao. ǀKhomas ge !augab khoena xu a ǀkhuwisa autona nē ǁaeb !nâ ra sîsenū. Namibiaǁîn ge nē kurib 27 ǀHōǂgaeb dis ai President tsî !Haosi ǂNûs ǁhûidi !aroma nî ǁhûi. 


Albertina Nakale
2019-07-30 09:05:13 | 11 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...