• April 25th, 2019
Login / Register

!Hū!nāsi !âidi kō!gâdi ge go tsoatsoa


Albertina Nakales ǀAeǁgams-!Hū!nāsi !âidi go ǂhanusise nēsi a ǂnāǁnâ ǁaeb ais ge Minister Katrina Hanse-Himarwas, Miniateris ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nâsi ǂŪsigu disa ǂoago wekheb Wunstaxtsēs ai ge mî, a !âna xawen ­ǁîn ra ǁkhāǁkhā ǀgôan tsî skolga nē ǂan-tsî-hō!âsa xu domdore tamasa. “Sîsenū re nē ǂan-tsî-hō!âs tsî ǀasa ǂansa îts sa skoli ǁga !gâina oasī-ū tsî ǀgoragus sa skoli tsî ǀkharib ǁgau!nâ-aon ǀkhas !nâ-ū !nuriga ūkhâi. ǁGau!nâ-aon ge sadu skolgu tawa hâ nē !ēsa hō tamana, ǁnā-amaga sa ǂans nēpa xuts ra hōsa ­în ǀkhas tsîna sī ǀgoragu re,” tis ge ministersa ǂhanusises ge nē !âide kō!gâs di sîsenga gere ǀhui-am soab ai ge mî. Ai!âs ge ministersa ge mî, nēti ī ǂans !âide kō!gâsa xu ra hōhes ge kaise a ǂhâbasa tsî kai hui base ministerisa ība nēsis hîas !gōsase ǁkhawa kō!gâs ǁkhāǁkhā!khōǂgāgu dis ǀkha a ǁaxa soab ai. Nē ǁkhawa kō!gâdi ǁkhāǁkhā!khōǂgāgu dis ge ǂgui ǁgoaǂuide !âidi di ǁnaetisa sîsenǀgaub !nâ ra ǂgâxa-ū tsî-i ge ǁnā-amaga mâ ǂkhari hui!nâ-i hoa-e a ǂhâbasa. Xrat 10 di !hū!nāsi !âide xoas di !gûǀams tsî Xrat 9sa !kharese !hū!nāsise nî xoahe tsî kō!gâhese ǂgâxa-ūs 2018ǁî kurib !nâs ge ǁkhāti a gui ǁnā ǁgoaǂuidi disa. Xrat 9 di !âidi di kō!gâhes ge skolgu !khōdanas !naka skolgu tawa nî dīhe. “Satsa xu ǁnā-amaga ra !âubasenhes ge nē !âide kō!gâsa xu ra hōbasensats ge !goaxa kurib ais tsîna sa skoli !nâ sîsenūs !aroma nî ǂhâba xuige tā ǁnaetisa kō!gâs !aroma ǀgui hā re, xawe ǂans tsî ǁkhāsiga ūbasen tsî ǁnāpa xu !gâiba nî ǀamase ī re.” Kurigu !oeden ge ǁgau!nâ-aona gere !nuri ministeris ǁîna ǁaeb ai marina mātareǂui tama hâsa. Ministers ge nēs ai !eream tsî ge mî, Ministeris Mariǁhōn dis, ǁnaetisase gere tjekna ǁgâi khami !aruǀî dī tamasa xawes ge ­îsa ǀnai ǀaweǁguiga a dīsa tsîn ǁgau!nâ-aona ­în !naris, hâ!khais tsî ǂûs di marisa !oa!ū ǁîn marisâuǂgaedi !nâ nî mātareǂgābahesa. Ministers ge ǁgau!nâ-aona ǁîn di ǀguixasib tsî ǁguiǂgāsens nē sîsenna !amku tsî ǂgaoǀkhāsa ǀnōb ai dītoas dib !aroma koasa ge mā.
New Era Reporter
2017-10-31 10:02:55 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...