• August 18th, 2019
Login / Register

!Hūo ǂgari-aob ǁhawosTSOAXUBAMS – “Tita ge noxopa ǁhawosa ūhâ ǂgari-ais !hū-e ta nî māhes disa, ǂansen ta ase ta ǂgaoǀkhāsa ǂansa ūhâ nē !hūb di ǂû-ūhâsa ǁawoǁawos !nâ amaga.” Nēti ge mîdi tsî ǁkhoreb Ruben Dâusab dide, ǁîb hîa !hū-omkhâisa ûiba tsî ǁîs ǀguisa ǀomǂui tsî ra ǀomǂgāba, nausab ǀguis khami ī !hū!â-i ǁîb di a tib nî ǂgai-e ūhâ tama tsî ǁkhāti ǁkhāǁkhāǂuisas tsîna hî tama hîa. Dâusab ge !kharu ge kurikha di !oede khoen di ǂnaogu ai ǂgaris ǀkha ǀgui a ǂansa tsîb ge ǁîba a ǀgui ǁnā Namibiaǁîn hîa ǀguitsēn ga ǂHanub xa !hū!â-e a māhesa !âuhân diba. Dâusab ge 13 kurixab asa xu !garo!ā ūiba a ǂan ǁkhātib ge ǁnāpa a kaikhâise. ǁÎb ge ǁkhā !garo!ās ai 35 kuriga ge ǂgari-ao i ǁnāpab ge !garo!ās ǀhonkhoeb di ǁōǂoas khao!gâ ǀgôab hîa ge a ū!khunib xa a ǂoa kaihes khao!gâ. Dâusab ge nēsisa ǁîb di ǁaeba ǁnāti ī !garo!ās hîa 70 kilometerga ǂGaribeb !auga ǂnôas hîab ǀnî ǂgari-aoba ra hui-ais tsî TransNamib xa a ǀhonkhoe-aihe !hū!âs hîab ǁîb omaris ǀkha ra hâs hâra ǁaegu ra ǀgoragu. Nausab skoli di ǁkhāǁkhāǂuisa ūhâ tama xaweb ge Dâusaba ǁnā ǂgari-aon hîa ǂGaribeb ǂnamipeb ai ra ǂgarin di mûmâi!gâ ǁîb di ǂans khôa ra !garo!ā huisenxūna kurukhâis, haiǂûn tsî !hanaǂûna ǂgās tsî ǀaesen ra bardenna soǀôadīs ǀkhab a !gâi amaga. “Nē khoeb di danas ge ǀaus hîa tātsē ǁgam-e ǀoro tamas ǀkha a ǀgoweǀnōhe ǁkhā. ǁîb nî sa !hanab !nâ sîsens kara, ots ge a ǂan !gâi ǁuib ǁnāpa xu nî ǂoaxasa,” tib ge ǀnî ǂgari-aob hîa Dâusab xa ǁaekorobe ra huiheba ǀgūǁaeb ge !garo!ās ǁga ūhâ i saris !nâ gere mî. Dâusasb ge ǁîb di ǂgarixūn tsî ūb ge hâ i xūn hoana ge ǂoa!nâ ǁnā !garo!āsa xub ge ǂoakaihe ǁaeb ai, xaweb ge ǀgūǁae ge a !gûǀam !hū!hoas konferensis khao!gâ !gâi !eream-e ǂhanub khāba xu ra !âubasen, ǀhûǁarebese ra ǂgari-aihe !hū!âro-i aib ga ǁîb tsîna a ǂnûǁnâsen tsî !omkha tsî ǂans âba sîsenū tsî !hūb di sâuǁkhāsib ǀomkhâis !nâ !â-e a ǀhurusa. 


Eveline de Klerk
2018-11-20 10:15:29 8 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...