• June 6th, 2020

Ilenis ǁanǂgāsaben ge N$1.8 ǁkhāsib ǂkhari-omde go !khō!oaSteven Klukowskib
    
ǂNŪǂGOAES – ǂNūǂgoaes Kai!ā ǁHûi!nâǂharis ǂGiǂgosi ǀAwemā-aos, Hilma Nicanors ge korodisi!naniǀa (56) ǂkhari-omdi hîa ǁaupexa N$1.8 miljuns ǁkhāsiba ǀhaob ai ūhâde, Ileni ǂnaumâiǁanǁguib ǁanǂgāsabena ge  ǁkhaeǁnâ. ǁÎs di gowaǀîs !nâs ge Nicanorsa ǁanǂgāsabena ge mîba, ǁîs kaise a ǂhâǂhâsa ǀkhaeba ǁîna ūba hâsa hîa ǂkhari-om mâsiba ǁnā ǂharis !nâ oe-ams ase nî īsa. Nicanors ge ge mî, ǂkhari-om mâsib ǁanǂgāsaben di khoesisa ǀgaisase ra tsâǀkhāsa. ǀAwemā-aos hîa ǁkhāti !nakaǂnôa ministers toro!khamaon ǁhōn ministeris dis, ge ge mî nē ǁkhaeǁnâs a !nonaǁî !haro ǁîs ǁhûi!nâǂharis disa !khaisa ǂkhari-omde ǁkhaeǁnâs ase Ilenis ǁanǂgāsaben !aroma. “ǂKhari-omdi kurus ge ǂhanub di ǁgūbadi ǀkha ra !gûǁare omkhâisens xoakhâib !nâ i mâse, !gōsase ǂkhari-om !oabade sada khoena mās !nâ,” tis ge ge mî. Nicanors ge ǁanǂgāsabena ǁawosasib ǀkha ge mîba nē projeks noxopa nî ai!gûsa. “ǂNūǂgoaes Kai!ā ǁHûi!nâǂharis ge ǂhanub di khoraǂuisa ǁôab ase nî ai!gû ǀhûhâsigu di ǂhâsiga gowaǀîs !nâ. Supu tama i ge hâ marina ǀhaoǀhaosa nēti ī ǂkhari-omde kurus !aroma,” tis ge ge mî ǁnāpas ge ǁgoaǂuidi hîan nē projeksa ǀamǀams !nâ ūhâ ide gere ǁgui!ā soab ai. Ai!âs ge ǀawemā-aosa ǁîs di ganganxasiba ge gowaǂui ǁîs di ǂgiǂgosi tsî ǂgaeǂguis mâisan ǁKharas ǀKharisi ǀAwemā!nans dina !oa, ǁîn di ǀuniga marina ǀkhomsen tamasen ge nē !nonaǁ­î !haros ǂkhari-omde ǀhûhâsiga īǁkhā kaibas disa !gâi!gâb ǀkha a dītoa amaga. !Aruǀîs ge gangansa ge mā, Direktorats ǀAweǁguigu dis tsî Departements Sîsengu dis hâra ǁKharas ǀKharib !nâ, ǁîra ge a ǀhuru !âs nē projeksa !amkuse tsoatsoa tsî !gâi ǁaeb !nâ !gûǁnâ kais !aroma. Nē ǂkhari-omde ge a !khō!oa khoen di ǀgui ǁgûs Magrietha Pieters ge ǁîs di dâba ge ǁkhae ǁoa i, ǁîs ǀkhaebas ge !khō!oatoa o. “Tita ge kaise ra gangan, ǀawemā-aos ge dība te huib !aroma, tita nētsē sâsase tsâ kai tsî ǁawoǁawoba î ta tā !aruǀî !ai-aib ai ǂnû,” tis ge Pietersa ge mî.


New Era Reporter
2019-03-26 09:36:04 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...