• July 5th, 2020

Kaidisidi !nâ hâ khoen ge 2017ǁî kuriba xu ǀhubuǀhubusenxūn ǀkha !khōhe hâ


ǀAEǁGAMS – Namibiab !hūǁîn ge ra ai!gû ǀhubuǀhubusenxūn ǀkha ǂharugusa ǁîn !khōhe ge !kharaga !hūǁîn ǁaegu  hoan xa ǀgapise mâse. ǂNūǁnâiseb 2017ǁî kurib diba xun ge 400 xa a !nāsa Namibiaǁîna ǀhubuǀhubusenxūn ǀkha !khōhe hâ. Namibiab ǀAwa!namn ǀHûs (Nampol) ra māǂui !nurigu ge ra ǁgau 572 ǂâisāhe ra khoen ge !khōsis !nâ a ūhe tsîn ǁîna xu 455 a Namibiab !hūǁî !khaisa. Nē !gôagu ge 2017ǁî kurib di ǂNûǁnâiseba xu ǀKhūǀkhâb kōse hâ !gôaga !khōǂgā hâ. ǀGūǁae ge a māǂuihe ǀasa !gôagu, Nampols mîgowaba-aob !Nakaǂnôa Komisareb Edwin Kanguatjivib, xa gu ge ra ǁgau ǀKhūǁkhâb !nâ ǀguin ǁkhaisadisi !naniǀa (86) Namibiab !hūǁîn tsî !nona (3) Angolab !hūǁîn ge a !khōhesa ǀhubuǀhubusenxūn ǀkha tamas ka i o ǁamaxu rase. !Gôagu ge ra ǁgau ǁnān hîa ge ǀhubuǀhubusenxūn ǀkha !khōhen ge ūhâ i ǁkhāsib ǀhaob ai ge N$2 miljun īsa. Hāǀaro rase ge ǂoaxas ge, xana-i ǁî-i hoa ǀhubuǀhubusenxūn xa a !gôagu !nâ ra !narima-ūhesa. !Khanni !nân ge Rundus ǀawa!namna ǀgam khoena !khōsis !nâ ge ū, ǁnāpan ge 104 kiloxramgu xana-i hîa N$1.4 miljuns ai ra !gôa!gôahe ǁkhāsiba ūhâ-i ǀkha a !khōhes khao!gâ. ǀHaehe rasa !oa-i ge Angolab !hūǁî-e nē xana-i ǀkha Angolaba xu ge ǂgâxa. Ai!â ǁkhāti ra !nurihes ge Namibiab ǀawa!namn ge Suid-Afrikab !hūǁîba ǂoago Hôasoreb !nâ ǂNūǂgoaes ai !khōsis !nâ a ūsa, ǁnāpab ge 244 kiloxramgu xana-e !nao hâ is khao!gâ. Nē xana-i ǁkhāsib ge N$2.4 miljuns ai ra ǀhaehe. ǂOago kurib di Hôaosoreb ǀguib !nân ge ǀawa!namna 480 481 kiloxramgu xana-e !hūb a ǂhabase !ûǂamaona xu ge ǀhana. Nē xana-i di ǁkhāsib ge a N$4.8 miljun. Kanguatjivib ge ai!â ge mî, ǀhubuǀhubusenxūn kaise ǀhûhâsiga ra ǂgaeǁnâsa tsîn ǁnā-amaga ǀhûhâsigu ǁanina nēti ī ǀhubuǀhubusenxūna ra  ǁamaxu khoenan nî ǂans karao, ǁîna ǀgūse mâ ǀawa!namn bero-i tawa nî !nurisa. !Gôakhâigu ge ra ǁgau ǂoago kurib di ǂNūǁnâiseba xu nē kurib di ǀKhūǁkhâb kōse ge ūǀhanahe ǀhubuǀhubusenxūn di ǁkhāsib N$14.4 miljuns ai mâsa. ǁNā ǀhubuǀhubusenxūn hîa kai!gôagu !nâ ge ūhen sao rase mâsaogu hâsa: Xana-i, Mandrax-i Kokain puier-i tsî ǀunis ai mâse tsautsausa kokain-e. 


Maria Amakali
2019-04-09 09:37:05 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...