• July 21st, 2019
Login / Register

Kaikhâi ra ǂkhamǀgôab ge ǁîb di ǂan-tsî-hō!âs Surigu-ai-!Gao!gaosa-ǂKhawadīb disa ra ǀgoragu


!GOMENǁGAMS – “Ti dadab ge buruxase ge ǁorexa i. ǀGuitsāb ge ti mamasa ǁnāti ǁgaise sorosise ge ǂkhôadī, î ta ûis nî !khaisa ǂgomǀoro. Tita ge ǀgūse mâ omsa !oa ge hui-ôa, xaweb ge ǁnāpa ta ge ǀhao-ū aoba a ta ǁgâus ǁga ǁaru hoan nî !gâi xuige ti ge mîmā te.” !Ao!nâ tama ǂkhamǀgôab, ǀgapi skoli tawa !Gomenǁgams ai ra skolgâb ge ui-uixa mâsigu ǁgâu!nâpe ǂkhawadīb diga ǂhaitsi ǂanans “Ûi!kharu ran am!nâde ra ǁkhowa-am” ti hâ ǂgaiǂams !nakas dis hîa Erongo ǀkharib !nâs ase ge tsoatsoa-ūhes tawa ǁîb di tsûtsûsa hō!âu!nāpe ǂkhawadīb ǁaxasin dide gere ǀgoragu. Aogu tsî axagu tsîn ge !nāsa !nâde nēti ī ǂkhawadīb mâ tsēkorope ûihâ!â, !hoaǂui tama i tsî nē xūna ra tani tsî ams ai hâǁkhā tamaga hâ mâ sī ra ǀam. Nēn ga hâ xaweb ge ǂkhamkhoeb Lazarus Lazarusi, ǀgamdisi kurixaba ǁgûdi âba nâǀhao tsî ge mîǁgui !aruǀîb a !nō ǁoa !khaisa tsîb ǁ­îb ǀkhāb aitsama ǁgâus tawa ge hō!â ǂkhawadīb ǂnamipe hâ hō!âsa naun ǀkha ga a ǀgoragusa. ǁGâus hîa-i mâ khoe-i tsî !gōsase ǀgôa-e ǁîs hoan xa a !norasa tsî ǁkhaubasase ra tsâ!gaose ra aimûǀgarus xawe hoaǁae ti ī tamasa. Lazarub ge ra mî, ǁîb nē ǂkhawadība 11 kurixab asa xu hō!â tsî ra !harasa nēsib a ǀgamdisi kurixa tsî Xrat 12 !nâ hâs kōse. Lazarub ge ra mî, ǁîb ra ǂgomsa noxopab nē ǁgâu!nāpe ǂkhawadība ǂganamsa daodi !gâb ai ra ai!gûsa. ǁÎb ge nē mâsib hîab xū-eb a dīǁoase gere ǂgomi xa ǀgaisa tsûb tsî khāb ǀkha !khō!namihe hâ tsî ra !ao ­ǁîb dadasab khamib ǀguitsē tarekhoedi !oa-ai nî īsa. “Ti ǀkhomas ge ǀhûhâsib khoen tsîn ga mû-aose ûiǀû tsî axagu nēti ī mâsigu !nâ tsēkorope hâga nî khâibasa. Nē mâsib !nâ ra kaikhâi khoege ge ǁnāti ī aiǁgaudi ǀguide ǂanse ra kaikhâi tsîb ge ǁgâu!nāpe ǂkhawadība ǀam-e hō tide, xuige a da !khōǁôagu tsî xū-e oresa hōba,” tib ge gere ǀkhoma. 
 


Eveline de Klerk
2018-10-30 10:14:10 8 months ago

Be the first to post a comment...