• July 16th, 2019
Login / Register

Kairan ge presidenti sarisa ra !gôa!gâ


Sema Ikelas ǀAeǁgams-!Hūb di ǁÛb, Hage Geingob ge ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai !âubasenhe tama sarisa Katuturas Kairakhoen ǁGâuba ge sari hâ i ǁîb di 76ǁî !naetsēsab ǁnā kairan ǀkha nî tsēdīse. Presidenti ge ǂGuro Tarekhoes Monica Geingos xa ge ǁnūhe hâ i tsî tsampereb tsî ǀnîkhami ī xūn kairan ǀkhāb nî ǀgoragun tsîna ge sī-ū. !Hūb di ǁÛb, Hage Geingob ge 26 kairan hîa ǁnā Kairan Ommi tawa ra hâna ge mîba, ǁîb ǂkhamkhoen ǀkha ǁîb !naetsēs ai !gâi!gâisens xa nēpa go ǀkhīsa îb ǁîn ǀkha ǁnān ūhâ ǂkhariro-e hā ǀgoragu. Kairan ge !gâiaǂgaob ǀkha amde ǁnae tsî presidenta !gâi!gâba ǁîb go ǀarobahe ûikurib ǀkha !gâi!gâna ǁkhoreba tsî ǁkhti ǁîb ra ǂgaeǂgui-aob ase !hūb !nâ ǀhuru !âs !aromas tsîna !gâi!gâb tsî ǂurusiba gere ǁkhoreba. 65 Kurixa kairab, Koos Drotskyb ge New Erab ǂhôare-ao-e ge mîba, nēs ge ǁîn hoan !aroma kai !âubasenhe tama sari isa. Drotskyb ge !aruǀî ge mî kaise i ge ǀō-aisa isa presidenti ge ǁaeba ǁamaǂui tsî ǁîn ǀkha !naetsēs âba a tsēdīsa. “Nēs ge ǂguro !nās nēti ī xū-i sida tawa ra īsa, tsî ǁîb ge a ǂoaǂamsa president !hūb!noras khao!gâba xu. ǂGom!gâ ta ge ra Elob nî ǁîba ǂuruse ūhâsa îb noxopa ǂgaeǂgui da,” tib ge kairaba gere mî. 84 Kurixa Johannes Luendib, ge New Eraba ge mîba ǁîb tsîn presidenti !oagu koas tsî !gâiaǂgaob ǀguiba ra gowaǂui ǂgaosa ǁîb di saris ǂnamipe. “Nēs ge kai tsēs hîa !naetsēdi !nâ nî ǂâihohesa. Nēs ge a [ǂguro !nā president-i nēpa ra hāsa] tsîs ge nēsa ra ǁgau ǁîb a !gâi ǂgaeǂgui-aosa hîa khoen Namibiab dina ra tsâbaba.”
New Era Reporter
2017-08-08 11:44:49 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...