• April 22nd, 2019
Login / Register

Kaise kai !norasa ­ǁaeba ūhâs ge ǂkhôab ti a ǂâibasen ǁkhā ǂkhamkhoen !aromasa


Shapumba ya Shapumba Kaikhâi ra ǂkhamkhoen nēn hîa dīn nî xū-e koma ūhâ tama is xa !aromahe hâse ÅhaweÅhawesen un nî xūna ra ôaman ge !nāsa ǁaega ǂuruo!nâ, ǂhanuo!nâ tsî !khâisa ǁaxasin !nâ sī ra am!nâxa. ǂGui !gôab !nâ hâ ǂkhamkhoen hîa mûǂamo!nâse tsî ׀guri ra hân ge ׀nîsi ǂâihe rasa !oa Åaokhoen !garo!ā ǂoa!nâdi, tsî ǂharugun hîa Åguriǁgûsisa ra !aroman Åkha a !gaeǁarehe ǁkhā. ǂGui ǂkhamkhoen ge ai!âkam ­ǁaegu !nâ !garo!ādi ai sâǁaegu !nâ gere sī huisîsen tamas ka io Åaokhoenǂharugun !nâ gere sîsen tsî ǁ­nās ׀kha ǁaeba ǂhanuse tsî ǂhanu !aromadi ai gere sîsenū. ǁÎn ge hoaǁae kai khoe-i mûǂams !nāga ge hâ i tsî ǁnās !nâ ǂhâhâsasa ǁkhāsiga gere ǁkhāǁkhāhe tsî ǁnās ׀kha ama tama xūn !nâ !âs ǁae-e ge ūhâ tama hâ i. Nētsēn ge !nāsa ǁgûna omaride xu !nūse sī ra sîsenǂoa tsîn ge !nāsaǂkhamkhoena ׀guri mûǂams ose ra hâ. Noxopa hâs ge ׀gurihâ ǁgûn tsî ǁkhāti ׀gamse hâ xawe hoatsama ra sîsenǂoa ǁgûn tsîn ge ǂhâbasa mûǂams ǁae-e ūhâ tama hâ ǂkhamkhoen ra ūhâ ǁaxasin ǂama. ǂKhamkhoen ge !norasa ­ǁaebaǂhâba hâ ǁîn ׀hōsan Åkha !gâi!gâisens tsî !gâiaǂgaos !aroma. ǁKhātin ǁîna nî ǂanse ī !khais ge mâtin ׀gau ra, !gâi tsî ǁkhoaba a mā ­ǁkhā ­ǁaxasina a hōbasen ǁkhāsa. !Norasa ǁaeba xun ǁîna a ǁkhāǁkhāsen ǁkhā !khais ge ǂhâǂhâsa ǁaxasin ǁînan ǁîn kaikhâis !nâ nî ǂhâbase ina. !Hausens ae ī nētsēs ǂkhamkhoen !aroma !khais ge !nāsa !norasa ǁaeba ūhâs !gomsina ra ǁorasa. Hoa ǂkhamkhoe taman ge ǁnā ǁkhāsiba ūhâna Ågau ra, !gâi tsî ǁkhoaxa ǁaxasina hōbasens diba ǁîn ga dīn nî xū-e ūhâ tama a ī ­ǁaegu !nâ. ǁGaraga ǁgui omaris khoen !âubasendi xa, aiǁgause mâǁ­aets oms tawa nî hâs, sîsengu oms tawa nî dīhegu tsî !ereamxasigu, ǁnāti tsî ­ǁnāti. Mā-am ǂkhamkhoena in ­ǁîn tsîna mîǂgā ǁkhā tsî mîÅguiga ūs !nâ !â ǁgaragu tsî ǁnāpa xu nî !hui ǁkharagu tsîn ǂnamipe.
New Era Reporter
2018-04-03 10:36:06 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...