• June 18th, 2019
Login / Register

Kamanjab stordi ge sîsenūs ǁaeba !kharu hâ ǂûna ra ǁamaxu


Clemans Miyanicwe KAMANJAB – ǀNî stordi Kamanjab !ās !nâ mâdi ge sîsenūs ǁaeba !kharu hâ ǂûn tamas kai o ǀnîn ân ǀō hâ ǂûna ra ǁamaxu hîa ǂurusib !aorosasiba ­ǁanǂgāsabena a !khōǂgāba ǁkhāna. New Erab ǂhôare-ao-i ge ǀgūǁae ǁnāpab ge ǀhûhâsib ǁani-i xa a ǀōǂgaehes khao!gâ Kamanjab !nâ mâ i tsî ǂûn tsî ǀnî xūn hîa ǀnai ­ǁamaxus tsēna ge hō, aiǁgause !khaiǂkhonen hîa ǀnai 26 Gamaǀaeb dis ai ge !gûǀamn khami xawe ǂnauǁnâsa ǀgaub ai gere ­ǁamaxuhena. Nau ge hâ in ge tsamperen tsî dōǂgāsa ǂûn hîa ǀnai ge !kharu ǁamaxus tsēdi dina. “Toxopa Sentraba nēsi sari re. Nē stors ge !kharaga xūn hîa !kharu ge ǁamaxus tsēde ūhâna nēsi ǂnauǁnâsa ǀgaub ai ra ­ǁamaxu xuige. Nē-i ge nē !ās ǁamaxu!khaigu xa ǀasa xū- tama-e, ǀorose i ge nēpa !kharu hâ tsēde ūhâ ǂûn tsî xūna ra ǁamaxuhe,” ti-i ge nē khoe-e ge !nuri!gâ. ǂHôare-ao-i ge tsamperedi hîa ge 26 Gamaǀaeb dis nî ǀuni ǁamaxuhese ge ide ge ­ǁama tsî ǀnîkhami kō minutgu khao!gâ SparSave Morb tawa ge oasī-ū tsî nē !gomsibab ge !nuris khao!gâ ǁama-ūb ge marisa ge mā-oahe. ǀNî sîsenaon gere mîsa !oan ge ǁîna ra dītsâ ǂgaeǂguisa mîbasa in tā !kharu hâ ǁamaxus tsēsa xūna ǁamaxu xawen ge ǁîna !gâhe tama hâ. Sentrab di mûǂamao-i ge New Erab ǂhôare-ao-i xa-i ge dî!nâhes khao!gâ ge mî ǁamaxus datomsa xūn hoanan rakga xu nî ūǁnâsa. ǀNî ǁamaxu-aos hîa Susanas ti ǀgui ge mâi-ai!âsens ge nē ǂhôare-ao-e ge mîba, ǁîn tātsē !kharu hâ ǁamaxus tsēsa ūhâ xūna ǁamaxu tama tsîs nēsa a ǂguro !nāsa. ǁAnǂgāsaben Kamajab din hîa nē ǁamaxusa !kharu hâ tsēs xūn tamas ka io ǀō hâ ǂûna ǁ­amaxus !gomsib ǀkha ǂnôan di !gôab ge ob ra ǀgapi o ra ǀgapi. Kunene ǀkharib di ǂurusib ôa!nâ-aos Bernolda Benjamins ge ge mî, ǂhanub sîsenaon asen ­îna mā-amsa tama hâsa ǂhôare-aon ǀkha !hoaǁmaredi !nâ ǂgâsa. New Erab ge ge ǂanǂanhe, ǂurusib ôa!nâ-aon ge ǂgui !gôab ǂûna a aoxūsa ǁnāpan ge nē mâsiba a ǂanǂanhe o.
New Era Reporter
2018-07-17 09:49:37 11 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...