• August 20th, 2019
Login / Register

Kansela Irimari kavamupere sirugana sounguuru


Ongwediva–Presidente Hage Geingob katulire kansela gwaOndangwa Urban Elia Irimari asi yige nguuru gomupe momukunda gwaOshana. Irimari kuna pinganene mevango lyanguuru gwanare Clemens Kashuupulwa ogu kavapere sirugana sokukakarerapo sirongo saNamibia koRussia mokwedi kwaNovember mvhura zina puko. Mukunda, kwakere kwahana nguuru konyara makwedi gane, ano ngesi kuna kumoneka asi momandaha ogo gana kuwiza 18 March momberewa tamukakara nye nanguuru. 

Age mosirugana esi takaramo dogoro mwa March 18, 2024, yimo ngoso zina kutanta mbudi zokutunda mombereewa zaPresidente. “Nononkondo nye edi vamupa ngaPresidente moveta 32,4(a) (hh) ntani 110A (1) zemediveta lyosirongo saNamibia, kuziresa kupakerera kumwe neturo moyirugana vagavi magano ntani vanguuru, (Preseidente katulire nye mosirugana Elia Kaulifengwa Irimari asi yige nye nguuru gomukunda Oshana, yimo ngoso zina kutanta ntumwaraka zina kutunda momberewa zaPresidente kupitira mwahamutjanga gonombudi, Dr. Alfred Hengari. Irimari kwakere kansela kutunda mo 2015 age kuna kara nye megendeso lyokomitiye zomukunda gwina dogoro papa kavamupere sirugana sosipe. Hengari kapi kahere kulimburura nsene asi nakukara mahoroworo gokukwateramo momukunda gwaOndangwa Urban. Presidente Geingob, kuna kara nehuguvaro asi muntu ogu nakarugana sirugana sendi ngomukarelipo,Hengari yimo ngoso ana kutanta. 

Presidente simpe kadiworokesere muntu gwendi ogu asi gahadivara nampili nakauke kugava yirugana, kukeverera yiviyauka yepangero, kugava yitundwamo ntani kutara asi noprojeka vahepa kudisikisamo moomu vana tulira simaliwa sado. Komeho nye aka kare kansela, Irimari kwakere mitili ntani age kwamudiva nye elihameseromo lyendi unene kombunga zovarongwa vana kutumbura asi NANSO. Nguuru ogu gomupe kwamudiva asi gumwe galituramo omu navatere vadinkantu. Simwe somutaro esi gatameka kuronga ndi kudeura vadinkantu vakare asi vana kara noyipata yawo momambo gawo, yipo asi nawo vakambekeko kuwoko kekuliko sirongo kuhamena nondja, mokulipa vene nondja nonkarapamwe zawo ntani vagwanenemo yiwizamo. Irimari posiruwo sina gakere nye kansela age ngahundire vantu asi vahepa kulironga kuzangura mema yipo asi apa navakara noruteni awo varuganese mema ogo muna kwatere vantu noyimuna yawo.


Nuusita Ashipala
2019-03-14 10:23:05 5 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...