New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kansela kuna mutamba kuninkiliramo varugani womomberewa zendi

Kansela kuna mutamba kuninkiliramo varugani womomberewa zendi

2021-11-18  Steven Klukowski

Kansela kuna mutamba kuninkiliramo varugani womomberewa zendi

Mutungimo momukunda ana kara norunyegenyo morwa mukaro ogu kansela gomukunda ana kuruganesa varugani womomberewa zaKeetmanshoop Urban, Maxie Minaar. 

‘’ Ame kuna kutjanga mbapira ezi mokukwateramo varugani ava yina gumu momberewa zakansela gwaKeetmanshoop Urban. Yimo asi ame kuna kuvakwatesako omu vana kumona udigu una kutundilira kwakansela ,’’ yimo ana kutanta Petrus Shaumbwa. 

Age katente asi awo kavavatanterere mukaro gwaKansela gomudona unene kovarugani womomberewa zendi. 

Age katente asi Minaar unene kuna kupa mpito vahameni wombunga zendi vana kutumbura asi LPM, morwa kuninkiliramo nye varugani vemepangero navenye. 

Ame, nye nina kara asi gumwe gomonkarapamwe, kapi nina kuyikwatesako eyi ana kurugana momberewa zendi kansela, morwa mberewa ezi kapi zakara asi zombungapolitika nkeny; ozo mberewa zanavenye’’, yimo ana kutanta ngoso musivani. 

Age simpe kadiworokesere kansela asi age kwamuhorowora vantu wokulisiga siga kapisi kukwama mbunga politika zendi ndi asi muhoko gwendi. 

Nampili ngomu gakara asi age kwakara novarugani vatatu momberewa zendi ava navhura kuruganesa nye age Minaar nkenye apa kupa tupu yirugana yomberewa komuntu gumwe gombunga zendi. 

‘’ Age kuhomokera varugani vakara asi kurugana tupu mezuva nokutantera owo vendi asi vahepa kuzuguma yininke yawo age hena kuvatjida. 

Shaumbwa katente asi kansela gahepa kuhageka komeho vatungimo vakatameke kuhuyunga. 

Mokukahulisa, ame kuna kuhundira vatulisepo makonakono, yipo asi gahepa kuhageka mukaro gwangesi, yimo simpe ana kutwkira musivani.

Ano age nye Minaar kwendi kuna kutanta asi kutunda tupu apa gatameka yirugana eyi age kwalituramo asi vahepa kutjindja mberewa ezi, nokuruganena kumwe novanamberewa navenye vakare asi awo varugani womberewa zimwe tupu. 

Ngakansela ogu ana kara asi sinka unene, mokutulisapo yirugana makura yiyo vatulisapo varugani wokukwateramo karuwogona ndi asi wokulizambera, yimo ana kutanta Minaar. Age nokugwedako asi vantu ava kuna kugwanenamo uwa noudivi moruha rwegendeso mberwa melikwamo eli. 

Age simpe kageve asi simpe vantu ava ngavakavatuma nye konomberewa dokulisigasiga vakatare asi yirugana vanayidiva ndi ngapi. Usili mberewa ezi zakansela zanatuvenye vantu navenye vatunga momukunda ogu kuna kuvahundira turuganeneni kumwe tukulike mukunda gwetu.

Age simpe katente asi yina kara mulyo unene, unene mosiruwo esi soCovid 19 ntani omu tuna kumona ekonomi lyetu lina tengura konyima. 

Minaar kahundilire ava vana kara nomasivano vadingure mberewa zendi yipo asi valipe magano asi ngapi vana kuza komeho nokuruganena kumwe.


2021-11-18  Steven Klukowski

Share on social media